Magazyn EX :: Publikacje
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Publikacje

Publikacje dotyczące bezpieczeństwa przeciwwybuchowego

Stanisław Nowak

ELEKTRYCZNE I NIEELEKTRYCZNE URZĄDZENIA EX wydanie 4 rozszerzone

Strefy zagrożenia wybuchem, wymagania dyrektyw ATEX, rodzaje zabezpieczeń przeciwwybuchowych, dobór, instalowanie, eksploatacja i bezpieczeństwo pracy w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych zagrożonych wybuchem

Z recenzji dr B. Dudojcia z Akademii Morskiej:

Wraz z rozwojem i postępem technologicznym następują również stopniowe zmiany w obszarze odnoszącym się do techniki przeciwwybuchowej. Stąd w kolejnym, czwartym już wydaniu autor przedkłada czytelnikowi najnowszą, odpowiednio zmodyfikowaną i uaktualnioną wersję książki pt. „Elektryczne i nieelektryczne urządzenia Ex”.
Podobnie jak w poprzednich wersjach autor przedstawia czytelnikowi zagadnienia związane z techniką przeciwwybuchową w oparciu o aktualne prawodawstwo oraz odnośne normy.


Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe należy traktować jako zagadnienie bardzo szerokie, mając na uwadze globalne podejście, począwszy od analizy ryzyka związanego ze skutkami potencjalnej awarii w odniesieniu do danej instalacji przemysłowej, jak również zagrożenie bezpieczeństwa ludzi oraz otaczającego ich środowiska. Wyrazem tego są liczne regulacje prawne, wśród których bezpośrednio związane z bezpieczeństwem przeciwwybuchowym są dyrektywy ATEX, obowiązujące w obszarze oddziaływania gospodarczego UE. Alternatywą do podejścia wyrażonego w dyrektywach ATEX jest globalnie uznawany schemat IECEx. Warto zauważyć, że oba podejścia mają wiele wspólnych cech, z których do najważniejszych należy zaliczyć bezpośrednie akceptowanie odnośnych norm IEC jako norm zharmonizowanych z dyrektywami ATEX.


To rozwiązanie może w pewnych przypadkach stwarzać trudności interpretacyjne nieprzygotowanemu czytelnikowi podczas lektury aktualnych norm, których duża ilość i ograniczona dostępność (z powodu wysokich cen) stanowi dodatkową trudność.

Książka Pana Stanisława Nowaka wychodzi naprzeciw czytelnikom zainteresowanym zarówno zgłębianiem, jak i uaktualnieniem wiedzy w tym obszarze.

Cena netto (z wysyłką) - 80 zł + VAT

Informacje dodatkowe:

 • Format: 16,5 * 24 cm,
 • Okładka: miękka,
 • Język: polski,
 • Rok i miejsce wydania: Gdańsk 2015,
 • Liczba stron: 244

Formularz zamówienia on-line

dr Jan Maria Kowalski

OCHRONA PRZED ELEKTRYCZNOŚCIĄ STATYCZNĄ

ZASADY PROGNOZOWANIA, OCENY I LIKWIDACJI ZAGROŻEŃ

Poradnik Jana Marii Kowalskiego jest niezwykle cenną pozycją i uzupełnieniem materiałów potrzebnych kadrze inżynierskiej w zakresie prac analitycznych i wdrożeniowych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa obiektów przemysłowych w których występują strefy zagrożone wybuchem. Zagrożenie od elektryczności statycznej, zdradliwe i często trudne do zdiagnozowania oraz zapobieżenia zostało w tej książce w przystępny i odpowiednio dokładny sposób ukazane, zdefiniowane i zobrazowane. Przekrojowe podejście do tematu, możliwe z uwagi na wieloletnią pracę autora, pozwala w skuteczny sposób zastosować podaną wiedzę zarówno do rozważań akademickich jak i w bieżącej pracy inżynierskiej.

Jest to kolejna pozycja w Bibliotece Bezpieczeństwa Magazynu Ex stawiającego sobie za cel propagowanie wiedzy o bezpieczeństwie i jego szczegółowych aspektach. Skierowana jest do bardzo szerokiego gremium odbiorców, a zawartość merytoryczna i praktycznie użyteczna jest niewątpliwą przesłanką do nabycia książki i zapoznania się z odpowiednim zakresem wiedzy. Przekrojowe potraktowanie zagadnienia ochrony przed elektrycznością statyczną, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń w strefach Ex stanowi niejako odpowiedź na wskazania w tym zakresie jakie pojawiają się w dyrektywach ATEX  Unii Europejskiej i odnośnych zapisach polskich rozporządzeń wprowadzających te dyrektywy. W niniejszym wstępie chcemy wyrazić podziękowanie Autorowi za tą pracę, za zaangażowanie i całą aktywność naukowca i inżyniera z której dzięki tej publikacji będziemy mogli korzystać.

Cena netto (z wysyłką) - 90 zł + VAT


Formularz zamówienia on-line

Zarządzanie Bezpieczeństwem Funkcjonalnym w systemach o znaczeniu krytycznym

Koncepcja Bezpieczeństwa Funkcjonalnego jest nowoczesnym i kompleksowym ujęciem problematyki zarządzania bezpieczeństwem w technice. Niniejsza książka stanowi kompendium współczesnej wiedzy w prezentowanej dziedzinie. Jako, że Bezpieczeństwo Funkcjonalne zaczyna wkraczać do wszystkich sektorów gospodarki i obszarów techniki to pozycja ta powinna się znaleźć u każdego decydenta który jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiednich standardów bezpieczeństwa w firmie.

Książka spotkała się z doskonałym przyjęciem w Polsce i za granicą ilekroć była tam prezentowana. W dziewiętnastu rozdziałach monografii poruszone są przekrojowo aktualne zagadnienia wdrażania BF w praktyce przemysłu polskiego i europejskiego: normy i aspekty prawne, koncepcja ogólna BF, metodologia i aktualne prace rozwojowe gremiów europejskich.

Zaprezentowano również aspekty sektorowe wdrażania BF w przemyśle procesowym, maszynowym i innych. Istotną częścią jest rozdział o analizie kosztów i korzyści wynikających z prawidłowej aplikacji systemów bezpieczeństwa. Ta część została uzupełniona o zagadnienia ubezpieczania obiektów technicznych oraz rozdział odnoszący się do innowacyjności w zapewnianiu bezpieczeństwa. Oprócz systemów bezpieczeństwa zaprezentowano również najnowsze informacje o systemach security, systemach sieciowych, o ochronie danych i informacji w systemach technicznych, a także o aspektach BF w systemach detekcji i w strefach zagrożonych wybuchem.

Jednym z najbardziej istotnych czynników mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo techniczne obiektu czy instalacji jest czynnik ludzki. To zagadnienie zostało w pełni omówione w rozdziale autorskim redaktora całej pracy, prof. Kazimierza T. Kosmowskiego i w rozdziale omawiającym zagadnienia kompetencji i szkoleń.

Książka samym swoim układem oddaje konieczność kompleksowego podejścia do systemów technicznych w aspekcie bezpieczeństwa.

Przeznaczona jest dla wyższej kadry inżynierskiej i zarządzającej oraz dla członków zarządu odpowiadających za sprawy bezpieczeństwa w firmach. Może ona stanowić dobrą pomoc w strategicznym rozumieniu, w prowadzeniu procesów innowacyjnych i inwestycyjnych w firmach o znacznym potencjale technicznym, gdzie z racji stosowanych technologii mogłoby dojść do zdarzeń katastroficznych i nieszczęśliwych wypadków.

Będzie z pewnością przydatna również dla specjalistów d/s. BHP w dużych zakładach przemysłowych a także w najpoważniejszych zakładach ubezpieczeniowych czy agencjach brokerskich ubezpieczających obiekty przemysłowe.


 • Format: B5
 • Okładka: miękka
 • Ilość stron: 383
 • Język: angielski
 • Miejsce i rok wydania:
 • Gdańsk 2007
 • Cena w PLN: 120,00 zł (w tym koszty wysyłki) Stawka VAT: 5%

Formularz zamówienia on-line


W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex