Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Autor: Agnieszka Gajek


Dyrektywa Seveso III – wymagania i nowe wyzwanie dla energetyki, podejście systemowe

Agnieszka Gajek

Strona: 61

Dnia 1 lipca 2012 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniająca, a następnie uchylająca dyrektywę Rady 96/82/WE, zwana Dyrektywą Seveso III [1]. Jest to już trzecia dyrektywa dotycząca przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym i ograniczania ich skutków, nie licząc jednej dyrektywy zmieniającej.

Implementacja Dyrektywy Seveso III – nieoczywiste, a zarazem istotne elementy systemu przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym

Agnieszka Gajek

Strona: 35

Obowiązująca obecnie trzecia już z kolei dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniająca, a następnie uchylająca dyrektywę Rady 96/82/WE [4] nie została przygotowana w wyniku wystąpienia kolejnych poważnych awarii, ale w związku ze zmianami prawnymi, tzn. z koniecznością dostosowania kryteriów kwalifikowania zakładu do jednej z dwóch kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpieniem poważnej awarii przemysłowej, które zostały ujęte w załączniku 1 dyrektywy, a oparte są o klasyfikację substancji niebezpiecznych, prawnie zmienioną w związku z wprowadzeniem zharmonizowanej klasyfikacji substancji i mieszanin niebezpiecznych zgodnie z Rzporządzeniem CLP

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex