Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Słowo Kluczowe: przepisy prawne


Podstawy prawne dotyczące bezpieczeństwa przeciwwybuchowego w Unii Europejskiej i Polsce

Stanisław Nowak

Strona: 51
Dział: Strefy Ex

Słowa kluczowe: normalizacja przepisy prawne
Spośród wielu zadawanych na szkoleniach pytań jedno powtarza się często: jakie są podstawy prawne dotyczące bezpieczeństwa przeciwwybuchowego w Unii Europejskiej i Polsce.

Bezpieczeństwo pracy przy eksploatacji urządzeń w energetyce

Nowe rozporządzenie Ministra Gospodarki dla Energetyki

Ireneusz Rogala

Strona: 41

W kwietniu 2013 roku opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Gospodarki z 28 marca tegoż roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, które weszło w życie 24 października 2013 r., zastępując poprzednie rozporządzenie w tej sprawie z roku 1999.

Dyrektywa ATEX na nowo

Michał Górny

Strona: 6
Dział: Strefy Ex

Tekst nowej dyrektywy jest interesującym dokumentem, warto się z nim zapoznać, szczególnie z preambułą, która podaje intencje wprowadzenia takiego uregulowania. W polskim systemie prawnym postanowienia dyrektywy ATEX transponowane są do dwóch aktów prawnych: ustawy o systemie oceny zgodności i rozporządzenia wdrażającego dyrektywę. Dokumenty te należy czytać (i stosować) łącznie. Przyjrzyjmy się kilku interesującym zapisom z preambuły do dyrektywy ATEXn.

Dyrektywa Seveso III – wymagania i nowe wyzwanie dla energetyki, podejście systemowe

Agnieszka Gajek

Strona: 61

Dnia 1 lipca 2012 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniająca, a następnie uchylająca dyrektywę Rady 96/82/WE, zwana Dyrektywą Seveso III [1]. Jest to już trzecia dyrektywa dotycząca przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym i ograniczania ich skutków, nie licząc jednej dyrektywy zmieniającej.

Bezpieczeństwo pracy przy eksploatacji urządzeń w energetyce

List od Czytelnika
Strona: 87
Dział: Ad vocem

Na wstępie chciałbym podziękować Państwu za zaangażowanie w redakcję pisma technicznego, na którego łamach poruszane są sprawy ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa, zwłaszcza w tak trudnym temacie, jakim jest bezpieczeństwo w strefach zagrożonych wybuchem. Wszystkie artykuły zamieszczane w piśmie zawsze są przygotowane z najwyższą starannością i dbałością o szczegóły, dlatego też chciałbym wyjaśnić dwie kwestie, które zostały poruszone w artykule Bezpieczeństwo pracy przy eksploatacji urządzeń w energetyce zamieszczonym w nr. 2/2013 roku, a mianowicie: odpowiedzialności za wprowadzenie instrukcji oraz upoważnień i uprawnień osób wykonujących prace eksploatacyjne.

Techniczny i organizacyjny aspekt wdrażania dyrektywy SEVESO III

Marcin Jaros

Strona: 61

Wielkimi krokami zbliża się pełna implementacja do polskiego prawa nowej dyrektywy Seveso III (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniająca, a następnie uchylająca dyrektywę Rady 96/82/WE). Przepisy te, tak jak to miało miejsce w przypadku poprzedniej dyrektywy Seveso II, zostaną wdrożone do prawa krajowego ustawą Prawo ochrony środowiska oraz przez kilka rozporządzeń wykonawczych, które zostaną wydane na podstawie delegacji do ustawy.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych – zmiany w zakresie organizacji prac oraz eksploatacji urządzeń energetycznych. Wątpliwości interpretacyjne.

Jacek Czech

Strona: 78
Dział: Nie tylko Ex

Obowiązujące od 24 października 2013 r. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 492) wprowadza nowe definicje oraz regulacje prawne, których stosowanie w praktyce może powodować problemy interpretacyjne zarówno dla wytwórców, jak i użytkowników energii.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex