Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Słowo Kluczowe: Seveso


Planowane zmiany w Dyrektywie SEVESO II

Paweł Dadasiewicz

Strona: 52

Komisja Europejska prowadziła prace nad zmianami w Dyrektywie od roku 2008 i pod koniec grudnia 2010 roku opublikowała projekt dyrektywy, która zastąpi Seveso II i będzie znana jako Seveso III. Artykuł omawia główne założenia projektu i modyfikacje w stosunku do obowiązującej dyrektywy

Nowe narzędzia i rozwiązania wspomagające zarządzanie ryzykiem wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, transportowych oraz atmosfer wybuchowych

Jerzy S. Michalik

Strona: 52
Dział: Strefy Ex

W artykule pt. „Zarządzanie bezpieczeństwem w aspekcie przeciwdziałania poważnym awariom. Część 2. Problemy badawcze”, opublikowanym w „Magazynie Ex” nr 1/2008 [1] oraz w publikacjach [2, 3] przedstawiono informacje o podjęciu realizacji siedmiu projektów badawczo- rozwojowych dotyczących doskonalenia narzędzi i systemów bezpieczeństwa w odniesieniu do zagrożeń wystąpienia poważnej awarii oraz atmosfery wybuchowej, w koordynowanym przez CIOP-PIB programie wieloletnim pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, ustanowionym na mocy uchwały Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2007 r., realizowanym w latach 2008–2010. Poniżej przedstawiono najważniejsze wyniki, osiągnięte w rezultacie realizacji prac wykonanych w latach 2008–2010.

System zarządzania bezpieczeństwem Total Safety Commander TSCom (eStrażak ++)

Anna Marasek

Strona: 32

Prace nad rozwojem eStrażaka – przy zachowaniu dotychczasowej funkcjonalności – podążyły w kierunku systemu zarządzania bezpieczeństwem obiektów przemysłowych i technicznych integrującego bezpieczeństwo we wszystkich jego aspektach w jeden spójny system. W chwili obecnej jest to nadrzędny system monitorujący pracę wszystkich podsystemów związanych z bezpieczeństwem, stanowiący kolejną, niezależną warstwę zabezpieczeń. Znaczące rozszerzenie funkcjonalności systemu wraz ze stworzeniem platformy do zarządzania bezpieczeństwem spowodowało, że nazwa eStrażak przestała trafnie identyfikować wyrób.

Dyrektywa Seveso III – wymagania i nowe wyzwanie dla energetyki, podejście systemowe

Agnieszka Gajek

Strona: 61

Dnia 1 lipca 2012 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniająca, a następnie uchylająca dyrektywę Rady 96/82/WE, zwana Dyrektywą Seveso III [1]. Jest to już trzecia dyrektywa dotycząca przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym i ograniczania ich skutków, nie licząc jednej dyrektywy zmieniającej.

Analiza ryzyka scenariuszy awaryjnych w świetle wymagań dyrektywy SEVESO III i wynikające z niej rekomendacje związane z bezpieczeństwem funkcjonalnym

Tomasz Barnert

Strona: 67

Każda awaria przemysłowa niesie ze sobą możliwość wystąpienia poważnych konsekwencji z punktu widzenia strat ludzkich, środowiskowych czy też finansowych. Historia wielkich katastrof przemysłowych uczy pokory i jednocześnie wskazuje na konieczność prowadzenia ciągłego procesu doskonalenia rozwiązań i praktyk stosowania różnego rodzaju środków redukcji ryzyka. W ten trend dość dobrze wpisują się dyrektywy SEVESO, wprowadzane w życie przez Parlament Europejski już od 1982 roku. W bieżącym 2015 roku czeka nas wejście w życie dyrektywy 2012/18/UE (SEVESO III), która kontynuuje ścieżkę zarządzania bezpieczeństwem przemysłowym w oparciu o zarządzanie ryzykiem. Jest to próba odpowiedzi na rzeczywiste wyzwania, które związane są z utrzymującą się w czasie na stałym poziomie liczbą poważnych awarii przemysłowych na terenie Unii Europejskiej. W Preambule do tego dokumentu wyczytać można bardzo ważne stwierdzenie dotyczące konieczności podwyższenia poziomu ochrony zakładów przemysłowych, ze szczególnym naciskiem na zapobieganie poważnym awariom z wykorzystaniem najlepszych dostępnych praktyk.

Odpowiedzialność zakładów w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej

Krzysztof Wójcik

Strona: 56

Niniejszy artykuł ma na celu zaznajomienie Czytelników z możliwymi konsekwencjami karno-administracyjnymi, które mogą spaść na przedsiębiorcę niezależnie od roszczeń cywilnych, posiadania ubezpieczenia na wypadek sytuacji awaryjnych, postępowań dyscyplinarnych wobec pracowników, którzy dopuścili się zaniedbania obowiązków itp.

Budowanie kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie jako kluczowy czynnik zapobiegania poważnym awariom przemysłowym

Sesja na temat bezpieczeństwa przemysłowego w Łodzi.

Ireneusz Rogala, Anna Marasek

Strona: 49

W dniu 21 maja, przy wsparciu firmy Automatic Systems Engineering, odbyło się Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Łodzi szkolenie pt. „Budowanie kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie jako kluczowy czynnik zapobiegania poważnym awariom przemysłowym”. Szkolenie to adresowane było do przedstawicieli zakładów zakwalifikowanych jako zakłady dużego i zwiększonego ryzyka, mogących być potencjalnymi sprawcami poważnej awarii, przedstawicieli powiatowych komend Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi oraz inspektorów WIOŚ zajmujących się tematyką poważnych awarii.

Techniczny i organizacyjny aspekt wdrażania dyrektywy SEVESO III

Marcin Jaros

Strona: 61

Wielkimi krokami zbliża się pełna implementacja do polskiego prawa nowej dyrektywy Seveso III (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniająca, a następnie uchylająca dyrektywę Rady 96/82/WE). Przepisy te, tak jak to miało miejsce w przypadku poprzedniej dyrektywy Seveso II, zostaną wdrożone do prawa krajowego ustawą Prawo ochrony środowiska oraz przez kilka rozporządzeń wykonawczych, które zostaną wydane na podstawie delegacji do ustawy.

Praktyczne aspekty realizacji zadań PSP wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska na terenie woj. łódzkiego

Paweł Pławski

Strona: 63

Pojęcie bezpieczeństwo przemysłowe obejmuje bardzo szeroki zakres działań podejmowanych w celu przeciwdziałania zagrożeniom występującym w zakładach przemysłowych. W szczególności dotyczy to zakładów, na terenie których są przetwarzane lub znajdują się niebezpieczne substancje chemiczne, określanych jako zakłady dużego (ZDR) lub zwiększonego ryzyka (ZZR) zaistnienia poważnej awarii przemysłowej.

System TOTAL SAFETY COMMANDER (TSCom) jako nowoczesny środek techniczny do stworzenia i utrzymania standardu bezpieczeństwa w firmie

Anna Marasek

Strona: 68

W praktyce trudno jest spełnić powyższe wymagania bez narzędzia wspomagającego zarządzanie bezpieczeństwem – szczególnie w zakresie gromadzenia danych, bieżącego wykonywania ich analizy oraz rzetelnego i obiektywnego mechanizmu bezzwłocznego wypracowywania informacji o konieczności podjęcia działań zapobiegawczych. Z pomocą przychodzą metody numeryczne, w tym statystyczne, które w połączeniu z metodami kontroli i redukcji ryzyka pozwalają podjąć skuteczne działania zapobiegawcze. Total Safety Commander, czyli nadrzędny system do zarządzania bezpieczeństwem obiektów przemysłowych, jest naszą sprawdzoną propozycją optymalnego i skutecznego zrealizowania powyższych wymogów.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex