Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Słowo Kluczowe: kultura bezpieczeństwa


Budowanie kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie jako kluczowy czynnik zapobiegania poważnym awariom przemysłowym

Sesja na temat bezpieczeństwa przemysłowego w Łodzi.

Ireneusz Rogala, Anna Marasek

Strona: 49

W dniu 21 maja, przy wsparciu firmy Automatic Systems Engineering, odbyło się Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Łodzi szkolenie pt. „Budowanie kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie jako kluczowy czynnik zapobiegania poważnym awariom przemysłowym”. Szkolenie to adresowane było do przedstawicieli zakładów zakwalifikowanych jako zakłady dużego i zwiększonego ryzyka, mogących być potencjalnymi sprawcami poważnej awarii, przedstawicieli powiatowych komend Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi oraz inspektorów WIOŚ zajmujących się tematyką poważnych awarii.

Odpowiedzialność zakładów w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej

Krzysztof Wójcik

Strona: 56

Niniejszy artykuł ma na celu zaznajomienie Czytelników z możliwymi konsekwencjami karno-administracyjnymi, które mogą spaść na przedsiębiorcę niezależnie od roszczeń cywilnych, posiadania ubezpieczenia na wypadek sytuacji awaryjnych, postępowań dyscyplinarnych wobec pracowników, którzy dopuścili się zaniedbania obowiązków itp.

System TOTAL SAFETY COMMANDER (TSCom) jako nowoczesny środek techniczny do stworzenia i utrzymania standardu bezpieczeństwa w firmie

Anna Marasek

Strona: 68

W praktyce trudno jest spełnić powyższe wymagania bez narzędzia wspomagającego zarządzanie bezpieczeństwem – szczególnie w zakresie gromadzenia danych, bieżącego wykonywania ich analizy oraz rzetelnego i obiektywnego mechanizmu bezzwłocznego wypracowywania informacji o konieczności podjęcia działań zapobiegawczych. Z pomocą przychodzą metody numeryczne, w tym statystyczne, które w połączeniu z metodami kontroli i redukcji ryzyka pozwalają podjąć skuteczne działania zapobiegawcze. Total Safety Commander, czyli nadrzędny system do zarządzania bezpieczeństwem obiektów przemysłowych, jest naszą sprawdzoną propozycją optymalnego i skutecznego zrealizowania powyższych wymogów.

Komunikacja ryzyka w zarządzaniu bezpieczeństwem procesowym Część I

Grzegorz Kulczykowski

Strona: 60

Komunikację ryzyka rozumianą jako proces porozumiewania się jednostek, grup lub instytucji odnoszący się do zarządzania ryzykiem można rozpatrywać w różnych kontekstach. Znaczenie, zakres i cel komunikacji ryzyka w bezpieczeństwie procesowym zmieniał się bowiem na przestrzeni lat wraz z rozwojem systemów zapewnienia bezpieczeństwa.

Kultura bezpieczeństwa w rozwoju firm i przemysłu

Ireneusz Rogala

Strona: 51

Jako że rozwój nauki o bezpieczeństwie, co należy stwierdzić z przykrością, odbywa się przede wszystkim w kontekście pojawiających się katastrof, tak stało się i w tym przypadku. Pojawiło się pojęcie kultury bezpieczeństwa, użyte po raz pierwszy w raportach o katastrofie elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Od tego czasu naukowcy i badacze, przy istotnej współpracy organizacji przemysłowych, podejmowali badania nad kulturowym podejściem do zapewnienia bezpieczeństwa, nad całościowym i integralnym ujęciem spraw bezpieczeństwa. Dotychczasowe modele analiz ryzyka i systemy mające zapewnić bezpieczeństwo zostały uzupełnione o warstwę zagadnień związanych z podejściem kulturowym. W ramach tego podejścia człowiek i wszelkie jego relacje z otaczającym środowiskiem rozpatrywane są w kontekście relacji kulturowych, w jakich tenże egzystuje, a będąc podmiotem, tworzy je lub współtworzy.

Komunikacja ryzyka w w zarządzaniu bezpieczeństwem procesowym Cz. II

Grzegorz Kulczykowski

Strona: 63

Ogólne wytyczne dotyczące treści informacji podawanych społeczeństwu dyrektywa 82/501/EWG – załącznik VII [17] dzielą informację przekazywaną społeczeństwu narażonemu na skutki poważnej awarii na dwie zasadnicze grupy: techniczną i pragmatyczną.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex