Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Słowo Kluczowe: wentylacja


Wentylacja jako czynnik wpływający na bezpieczeństwo przeciwwybuchowe i klasyfikację stref Ex

Piotr Madej

Strona: 19
Dział: Strefy Ex

Z przestrzeniami zagrożonymi wybuchem mamy do czynienia w wielu rodzajach zakładów przemysłowych i laboratoriów, w których występują gazy palne i/lub pary cieczy palnych, bądź palne pyły. W celu umożliwienia produkcji i pracy należy zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa. Jest to związane z zagrożeniem wybuchowym, jak i toksycznym (wiele substancji mogących spowodować zagrożenie wybuchem jest trujących dla ludzi w znacznie niższych stężeniach), stąd też konieczność zastosowania wentylacji pomieszczeń zamkniętych, która ma za zadanie zmniejszenie zagrożenia. Od jej parametrów zależy kategoria i zasięg stref zagrożonych wybuchem. Celem wentylacji jest obniżenie kategorii strefy wybuchowej oraz zmniejszenie jej zasięgu do najmniejszych wymiarów, ewentualnie całkowite jej wyeliminowanie.

Klasyfikacja obszarów niebezpiecznych - normy, teoria i praktyka

Estellito Rangel Jr

Strona: 38
Dział: Strefy Ex

Klasyfikacja obszaru to badanie służące analizie i klasyfikacji przestrzeni, w której mogą występować atmosfery wybuchowe. Normy międzynarodowe, według których dokonuje się klasyfikacji stref, to: IEC 60079-10-1 dla atmosfer składających się z palnych gazów i par oraz IEC 60079-10-2 dla atmosfer zawierających pył palny. Poniższy artykuł ma na celu wskazanie trudności, jakie należy wziąć pod uwagę podczas przeprowadzania takiej klasyfikacji z wykorzystaniem normy IEC 60079-10-1.

Wentylatory w wykonaniu przeciwwybuchowym – wymagania normatywne

Piotr Madej

Strona: 15
Dział: Strefy Ex

Słowa kluczowe: wentylacja wentylator
Wentylatory, chyba jako jedyne z urządzeń nieelektrycznych, były objęte wymaganiami norm, zanim na terenie Polski zaczęła obowiązywać dyrektywa 94/9/WE. Obowiązywała wtedy norma PN-M- 43026:1998 opracowana w oparciu o niemieckie przepisy VDMA 24169 – część 1. Dotyczyła ona wentylatorów przeznaczonych do stosowania w ówczesnej strefie Z1 oraz Z2 zagrożenia wybuchem (obecnie są to odpowiednio strefa 1 oraz strefa 2). Norma obejmowała urządzenia przeznaczone do stosowania w grupie wybuchowości IIA i IIB oraz klas temperaturowych T1–T4 [1]. Norma ta została zastąpiona normą PN-EN 14986:2007, która różni się znacząco od swej poprzedniczki.

Kiosk analizatorów

Michał Domaniewski

Strona: 19
Dział: Strefy Ex

Kiosk analizatorów jest obiektem o dużej złożoności zarówno pod względem samej konstrukcji, jak też pod kątem uzgodnień, jakie trzeba przeprowadzić w fazie projektowania i budowania lub modernizacji instalacji technologicznej. Jego projektowanie rozpoczyna się w momencie przekształcania licencji technologicznej na projekt bazowy. Lokalizacja kiosku musi znaleźć się na rysunkach pokazujących rozmieszczenie aparatów technologicznych i orurowania (Plot Plan). W tok projektowania należy włączyć wszystkie branże, rozpoczynając od branży technologicznej poprzez branżę budowlaną, sanitarną, mechaniczną, elektryczną, a kończąc na branży KiA.

Zabezpieczenie urządzeń za pomocą pomieszczeń z nadciśnieniem „p” – interesująca alternatywa

Ksawery Graboś

Piotr Madej

Strona: 7
Dział: Strefy Ex

Zastosowanie pomieszczeń przewietrzanych pozwala na funkcjonalną realizację złożonych układów technologicznych w strefach zagrożonych wybuchem przy stosunkowo niedużym skomplikowaniu zastosowanych środków zabezpieczenia.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex