Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Słowo Kluczowe: klasyfikacja stref zagrożonych wybuchem


Ocena zagrożenia wybuchem malarni wagonów kolejowych

Jolanta Bladowska/Stadnicka

Strona: 26
Dział: Strefy Ex

Opisywany przypadek dotyczy malarni wagonów kolejowych należącej do dużych zakładów chemicznych w Polsce. Celem tego artykułu jest przedstawienie metody wykonywania oceny zagrożenia wybuchem malarni wagonów kolejowych.

Klasyfikowanie stref zagrożonych wybuchem w sieci gazowej

Andrzej Barczyński, Paweł Barczyński

Strona: 91
Dział: Ad vocem

Po opublikowaniu artykułu dr. inż. Andrzeja Barczyńskiego „Klasyfikacja stref zagrożonych wybuchem w sieci gazowej” w „Magazynie Ex” nr 4/2011 nadszedł do Redakcji list od Czytelnika, który zamieszczamy wraz z odpowiedzią Autora.

Wentylacja jako czynnik wpływający na bezpieczeństwo przeciwwybuchowe i klasyfikację stref Ex

Piotr Madej

Strona: 19
Dział: Strefy Ex

Z przestrzeniami zagrożonymi wybuchem mamy do czynienia w wielu rodzajach zakładów przemysłowych i laboratoriów, w których występują gazy palne i/lub pary cieczy palnych, bądź palne pyły. W celu umożliwienia produkcji i pracy należy zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa. Jest to związane z zagrożeniem wybuchowym, jak i toksycznym (wiele substancji mogących spowodować zagrożenie wybuchem jest trujących dla ludzi w znacznie niższych stężeniach), stąd też konieczność zastosowania wentylacji pomieszczeń zamkniętych, która ma za zadanie zmniejszenie zagrożenia. Od jej parametrów zależy kategoria i zasięg stref zagrożonych wybuchem. Celem wentylacji jest obniżenie kategorii strefy wybuchowej oraz zmniejszenie jej zasięgu do najmniejszych wymiarów, ewentualnie całkowite jej wyeliminowanie.

Metodyka oceny ryzyka wybuchowego w programie ExAWZ

Adam S. Markowski, Henryk Pawlak, Marek Pietrzykowski

Strona: 34
Dział: Strefy Ex

Na podstawie przepisów prawa pracodawca zobowiązany jest do podjęcia odpowiednich działań organizacyjnych i technicznych zapobiegających powstawaniu atmosfer wybuchowych, występowaniu efektywnych źródeł zapłonu lub zmniejszających skutki wybuchu. Działania te powinny być poprzedzone analizą i oceną ryzyka wybuchowego. Dotychczas brak było odpowiednich metod i narzędzi ułatwiających pracodawcy to trudne zadanie. W Katedrze Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy Politechniki Łódzkiej opracowano metodykę półilościowej oceny ryzyka wybuchowego i program komputerowy o nazwie ExAWZ .

Dokument Zabezpieczenia przed Wybuchem

Weryfikacja i aktualizacja

Ireneusz Rogala

Strona: 20
Dział: Strefy Ex

Właściwe przygotowanie DZPW może i powinno być elementem wspierającym zarządzanie zadaniami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Należy przyjąć, że w tym celu wprowadzono dyrektywę ATEX USERS [2] i w taki sposób powinien być on traktowany, przygotowany i wprowadzony do praktyki eksploatacyjnej w zakładzie, w którym występują substancje mogące powodować zagrożenie wybuchowe.

Zastosowanie metod numerycznych do oceny bezpieczeństwa przeciwwybuchowego

Ksawery Graboś

Strona: 34
Dział: Strefy Ex

Dziedziną, opartą na metodach numerycznych, która najmocniej wpisuje się w zagadnienia związane z bezpieczeństwem przeciwwybuchowym, jest obliczeniowa mechanika płynów (CFD). Rozwiązywanie problemów związanych z dynamiką płynów łączy się tu m.in. z kwestią wymiany ciepła, zmiany stanu skupienia oraz zagadnieniem reakcji chemicznych. Zastosowanie metod obliczeniowych w procesie projektowania oraz później na etapie eksploatacji urządzeń lub instalacji pozwala projektantom oraz użytkownikom na prowadzenie analiz potencjalnych zagrożeń.

Klasyfikacja obszarów niebezpiecznych - normy, teoria i praktyka

Estellito Rangel Jr

Strona: 38
Dział: Strefy Ex

Klasyfikacja obszaru to badanie służące analizie i klasyfikacji przestrzeni, w której mogą występować atmosfery wybuchowe. Normy międzynarodowe, według których dokonuje się klasyfikacji stref, to: IEC 60079-10-1 dla atmosfer składających się z palnych gazów i par oraz IEC 60079-10-2 dla atmosfer zawierających pył palny. Poniższy artykuł ma na celu wskazanie trudności, jakie należy wziąć pod uwagę podczas przeprowadzania takiej klasyfikacji z wykorzystaniem normy IEC 60079-10-1.

ATEX USERS 1999/92/WE – przewodnik zastosowań

Część 1. Podstawy prawne i terminologia

Paweł Wąsowicz

Strona: 19
Dział: Strefy Ex

Artykuł ten nie ma traktować jedynie o formalnym wypełnieniu regulacji prawnych, ale odnosić je do stosowanych praktyk w bardzo zróżnicowanych sektorach polskiego przemysłu i uwzględniać dotychczasowe doświadczenia w tej dziedzinie. Zasadniczym celem jest wyodrębnienie i usystematyzowanie zasad identyfikacji, oceny i minimalizacji zagrożeń wynikających z możliwości wystąpienia atmosfer wybuchowych w przestrzeniach technologicznych.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex