Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Autor: Roman Stadnicki


Bezpieczeństwo pracobiorców i robót w strefach zagrożonych wybuchem w energetyce

Roman Stadnicki

Strona: 8
Dział: Strefy Ex

Minimalne wymagania zostały określone w zakresie organizacji prac niebezpiecznych wykonywanych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem oraz w zakresie środków technicznych zabezpieczających przed wybuchem, a także dla miejsc pracy, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa, udostępnianych osobom pracującym po raz pierwszy.

Ograniczanie zagrożenia wybuchem w instalacjach współspalania węgla i biomasy w energetyce

Roman Stadnicki

Strona: 6
Dział: Strefy Ex

Wymagania w zakresie ochrony środowiska wymuszają ograniczanie emisji dwutlenku węgla (CO2), tlenku węgla (CO) i dwutlenku siarki (SO2) oraz tlenków azotu (NOX). Najprościej można to osiągnąć, spalając paliwa niepowodujące takich emisji. Do nich należy biomasa pochodzenia rolniczego lub leśnego. Bezpieczne wprowadzenie biomasy do układu nawęglania elektrowni wymaga uwzględnienia jej własności pożarowo-wybuchowych. W tym celu najlepiej dokonać kompleksowej analizy ryzyka wybuchu całej instalacji nawęglania, co zresztą jest przewidziane prawem i jest wykonywane w ramach opracowania dokumentu zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem

Naprawy i remonty urządzeń przeciwwybuchowych Część I. Certyfikacja zakładu naprawczego

Roman Stadnicki

Strona: 18
Dział: Strefy Ex

Obszerne opracowanie p. Romana Stadnickiego poświęconego naprawom/remontom urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym składa się z czterech części: Część I. Certyfikacja zakładu naprawczego Część I. Certyfikacja zakładu naprawczego Część II. Remont mechaniczny urządzeń przeciwwybuchowych Część III. Remont elektryczny urządzeń przeciwwybuchowych Część IV. Badania poremontowe

Naprawy i remonty urządzeń przeciwwybuchowych

Część II. Remont mechaniczny urządzeń przeciwwybuchowych

Roman Stadnicki

Strona: 34
Dział: Strefy Ex

Słowa kluczowe:
Obszerne opracowanie Romana Stadnickiego poświęcone naprawom/remontom urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym składa się z czterech części. Część pierwsza dotyczy certyfikacji zakładu naprawczego. Druga część traktuje o remontach mechanicznych urządzeń przeciwwybuchowych. W kolejnej części będzie można zapoznać się z tematem remontów elektrycznych urządzeń przeciwwybuchowych. Część czwarta będzie poświęcona badaniom poremontowym. W poprzednim numerze „Magazynu Ex” – 1/2015 (33) – opublikowaliśmy część pierwszą opracowania. Kolejne części ukażą się w następnych wydaniach „Magazynu Ex”.

Naprawy lub remonty urządzeń przeciwwybuchowych

Część III. Remont elektryczny urządzeń przeciwwybuchowych

Roman Stadnicki

Strona: 43
Dział: Strefy Ex

Remont elektryczny silnika najczęściej dotyczy regeneracji izolacji uzwojenia lub wymiany uzwojenia z zachowaniem jego oryginalnych parametrów elektrycznych oraz oryginalnego układu izolacyjnego.

Naprawy lub remonty urządzeń przeciwwybuchowych Część IV. Badania poremontowe

Roman Stadnicki

Strona: 25
Dział: Strefy Ex

W trakcie naprawy/remontu urządzenia budowy przeciwwybuchowej konieczne jest wykonywanie prób i badań międzyoperacyjnych, a po jego zakończeniu prób i badań poremontowych. W tej części artykułu omówione zostaną pokrótce te ostatnie.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex