Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Słowo Kluczowe: prace w strefach zagrożonych wybuchem


Bezpieczeństwo pracobiorców i robót w strefach zagrożonych wybuchem w energetyce

Roman Stadnicki

Strona: 8
Dział: Strefy Ex

Minimalne wymagania zostały określone w zakresie organizacji prac niebezpiecznych wykonywanych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem oraz w zakresie środków technicznych zabezpieczających przed wybuchem, a także dla miejsc pracy, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa, udostępnianych osobom pracującym po raz pierwszy.

Wybuch pyłów ciał stałych w przemyśle

Tomasz Sawicki, Tomasz Wiśniewski

Strona: 33
Dział: Strefy Ex

Statystycznie każdego dnia na świecie dochodzi do różnych wybuchów w przemyśle, które nierzadko powodują poważne straty materialne, a także ofiary wśród ludzi. Wśród tych wybuchów dość często dochodzi do wybuchów mieszanin pyłowo-powietrznych. Eksperci szacują, że w przemyśle zdarza się co najmniej dziesięć razy więcej wybuchów pyłów niż gazów

ATEX USER ENERGO – kompleksowy system szkoleń z zakresu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego dla elektrowni i elektrociepłowni

Ireneusz Rogala

Strona: 73

Zarówno Dyrektywy ATEX, jak i odnośne rozporządzenia oraz odpowiednie normy, wskazują na konieczność szkoleń z zakresu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego osób zatrudnionych w miejscach pracy, gdzie mogą występować atmosfery wybuchowe.

Dokument Zabezpieczenia przed Wybuchem

Weryfikacja i aktualizacja

Ireneusz Rogala

Strona: 20
Dział: Strefy Ex

Właściwe przygotowanie DZPW może i powinno być elementem wspierającym zarządzanie zadaniami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Należy przyjąć, że w tym celu wprowadzono dyrektywę ATEX USERS [2] i w taki sposób powinien być on traktowany, przygotowany i wprowadzony do praktyki eksploatacyjnej w zakładzie, w którym występują substancje mogące powodować zagrożenie wybuchowe.

Zagrożenie wybuchowe związane ze współspalaniem biomasy i węgla kamiennego w energetyce

Jacek Czech

Strona: 33
Dział: Strefy Ex

Biomasa w energetyce zawodowej stanowi od 2005 roku dodatek do strumienia paliwa podawanego do komór spalania kotłów energetycznych, w których jest wytwarzana energia elektryczna i cieplna. Biomasa wraz z węglem kamiennym lub z węglem brunatnym jest podawana ciągami nawęglania z placów składowych paliwa do zespołów młynowych, w których następuje przygotowanie mieszanki pyłowo-powietrznej – następnie podawanej bezpośrednio do komór spalania kotłów energetycznych.

Ograniczanie zagrożeń pożarowowybuchowych za pomocą systemu mgły wodnej w instalacjach nawęglania elektrowni i elektrociepłowni

Roman Borejczuk

Strona: 36
Dział: Strefy Ex

W tym miejscu chcemy przedstawić system DUSTEX®, który bardzo dobrze sprawdza się na ciągach transportowych i z powodzeniem pozwala ograniczyć jedną z najtrudniejszych emisji, czyli emisję niezorganizowaną. Co więcej, oprócz redukcji zapylenia, mgła wodna, zwiększając nieznacznie i chwilowo wilgotność pyłu, podnosi minimalną energię zapłonu iskrowego w tym rejonie.

Osobiste systemy reakcji w sytuacji awaryjnej dla zwiększenia bezpieczeństwa

Łukasz Żyliński

Strona: 24
Dział: Strefy Ex

Wiele zadań wykonywanych jest przez tzw. samotnych pracowników, ponieważ samodzielna praca jest często konieczna ze względu na ograniczenia finansowe. Jednak pracodawcy są jednocześnie odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoich pracowników. Dlatego może okazać się niezbędne, aby pracownikowi towarzyszyła druga osoba, która mogłaby choćby udzielić mu pomocy w sytuacji awaryjnej. Niestety, wysokie koszty zatrudnienia pracownika oznaczają, że takie środki bezpieczeństwa również wymagają wysokich nakładów finansowych. Dlatego, o ile jest to możliwe, stosuje się techniczne rozwiązania zastępcze

Systemy przeciwdziałające rozprzestrzenianiu się wybuchu w instalacjach przemysłowych

Grzegorz Orlikowski

Strona: 30
Dział: Strefy Ex

Zabezpieczenie stanowisk pracy przed wybuchem jest jednym z warunków do spełnienia wymogów dyrektywy ATEX 137. Zgodnie z tą dyrektywą pracodawca powinien stosować organizacyjne lub techniczne środki ochronne, którymi są: zapobieganie tworzeniu się atmosfery wybuchowej, zapobieganie wystąpieniu zapłonu atmosfery wybuchowej oraz ograniczenie szkodliwego efektu wybuchu w celu zapewnienia ochrony zdrowia i bezpieczeństwa osób pracujących. Ostatni środek można realizować przez zastosowanie odpowiednich systemów ochronnych.

Ograniczanie zagrożenia wybuchem w instalacjach współspalania węgla i biomasy w energetyce

Roman Stadnicki

Strona: 6
Dział: Strefy Ex

Wymagania w zakresie ochrony środowiska wymuszają ograniczanie emisji dwutlenku węgla (CO2), tlenku węgla (CO) i dwutlenku siarki (SO2) oraz tlenków azotu (NOX). Najprościej można to osiągnąć, spalając paliwa niepowodujące takich emisji. Do nich należy biomasa pochodzenia rolniczego lub leśnego. Bezpieczne wprowadzenie biomasy do układu nawęglania elektrowni wymaga uwzględnienia jej własności pożarowo-wybuchowych. W tym celu najlepiej dokonać kompleksowej analizy ryzyka wybuchu całej instalacji nawęglania, co zresztą jest przewidziane prawem i jest wykonywane w ramach opracowania dokumentu zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem

Wymagania kwalifikacyjne w energetyce

Stanisław Nowak

Strona: 28
Dział: Strefy Ex

Artykuł Stanisława Nowaka, przybliżający zagadnienie kompetencji w zakresie wiedzy o bezpieczeństwie ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, jest kolejnym głosem w dyskusji o zagadnieniach pojmowania bezpieczeństwa w szerszych wymiarach. My technicy często w naturalny sposób próbujemy sprowadzić środki bezpieczeństwa wyłącznie do sfery technicznej. Tymczasem w obecnym świecie, przy nieustannie przyspieszającym postępie technicznym, tak wielowymiarowe zagadnienie jak zapewnienie bezpieczeństwa MUSI być rozpatrywane i kształtowane w sposób kulturowy. Tym cenniejsze jest to, że o potrzebie szkoleń i kompetencji pisze osoba zaangażowana stricte w technikę.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex