Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Słowo Kluczowe: przenośnik taśmowy


Monitorowanie temperatury powierzchni krążników przenośników taśmowych na liniach transportu paliw w zakładach energetycznych

Grzegorz Orlikowski

Strona: 10
Dział: Strefy Ex

procesem nawęglania i podawania biomasy do zasobników lub kotłów wiąże się ryzyko nagrzania krążników przenośników taśmowych wskutek zatarcia się łożysk, co w przypadku wystąpienia atmosfer wybuchowych może prowadzić do wybuchu. Tego rodzaju zdarzenia awaryjne na liniach podawania paliwa odnotowywane w zakładach energetycznych skutkują poważnymi uszkodzeniami instalacji.

Monitoring ciągów nawęglania i składowisk biomasy za pomocą systemów wizyjnych

Łukasz Żyliński

Strona: 15
Dział: Strefy Ex

Swoje zastosowanie telewizja przemysłowa znalazła także w energetyce. Jednym z obszarów, na którym stosowanie systemów wizyjnych może się szczególnie przyczynić do podniesienia poziomu bezpieczeństwa zakładu, jest monitorowanie instalacji ciągów nawęglania i składowisk biomasy w elektrowni lub elektrociepłowni.

Ograniczanie zagrożeń pożarowowybuchowych za pomocą systemu mgły wodnej w instalacjach nawęglania elektrowni i elektrociepłowni

Roman Borejczuk

Strona: 36
Dział: Strefy Ex

W tym miejscu chcemy przedstawić system DUSTEX®, który bardzo dobrze sprawdza się na ciągach transportowych i z powodzeniem pozwala ograniczyć jedną z najtrudniejszych emisji, czyli emisję niezorganizowaną. Co więcej, oprócz redukcji zapylenia, mgła wodna, zwiększając nieznacznie i chwilowo wilgotność pyłu, podnosi minimalną energię zapłonu iskrowego w tym rejonie.

Ograniczanie zagrożenia wybuchem w instalacjach współspalania węgla i biomasy w energetyce

Roman Stadnicki

Strona: 6
Dział: Strefy Ex

Wymagania w zakresie ochrony środowiska wymuszają ograniczanie emisji dwutlenku węgla (CO2), tlenku węgla (CO) i dwutlenku siarki (SO2) oraz tlenków azotu (NOX). Najprościej można to osiągnąć, spalając paliwa niepowodujące takich emisji. Do nich należy biomasa pochodzenia rolniczego lub leśnego. Bezpieczne wprowadzenie biomasy do układu nawęglania elektrowni wymaga uwzględnienia jej własności pożarowo-wybuchowych. W tym celu najlepiej dokonać kompleksowej analizy ryzyka wybuchu całej instalacji nawęglania, co zresztą jest przewidziane prawem i jest wykonywane w ramach opracowania dokumentu zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem

Detekcja źródeł ciepła oparta na kablach sensorycznych Pro-Line w elektrociepłowni

Bartłomiej Marek

Strona: 20

Transport biomasy na podajniku taśmowym, ze względu na właściwości fizykochemiczne substancji, niesie poważne ryzyko pożaru lub wybuchu w przypadku silnego nagrzania się elementów ruchomych podajnika. Aby uchronić zakład przed tym zagrożeniem, firma ASE zaprojektowała i wykonała dla elektrociepłowni w centralnej Polsce instalację zabezpieczającą podajniki biomasy pod kątem potencjalnych źródeł ciepła.

Wdrożenie zasad zintegrowanego bezpieczeństwa przeciwwybuchowego na przykładzie technicznych i organizacyjnych rozwiązań w linii nawęglania Elektrowni Dolna Odra cz.2

Krzysztof Chojnacki

Strona: 38
Dział: Strefy Ex

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie działań prowadzących do zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego zrealizowanych po zdarzeniu awaryjnym przez pracowników PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra, w aspekcie wypracowanej metodyki, rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Nie jest to jednak wskazywanie jedynych możliwych rozwiązań, ponieważ przedstawione tu elementy są dostosowane do uwarunkowań technologicznych i organizacyjnych Elektrowni Dolna Odra i choć mogą zostać wdrożone w innych elektrowniach lub elektrociepłowniach, to jednak zawsze należy uwzględniać lokalną specyfikę danej instalacji.

Bezpieczeństwo pożarowe systemów przenośników. Kompleksowe rozwiązanie detekcji ognia firmy PATOL LTD

Konrad Ciebień

Strona: 31

Systemy przenośników są narażone na wybuch pożaru z powodu zarówno przyczyn zewnętrznych, jak i awarii sprzętu. Jednak łatwopalność transportowanych nimi produktów, w tym możliwość samozapłonu niektórych z nich, sprawia, że zagrożenie jest jeszcze większe i wymaga szczególnego podejścia.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex