Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Słowo Kluczowe: bezpieczeństwo i higiena pracy


Bezpieczeństwo pracobiorców i robót w strefach zagrożonych wybuchem w energetyce

Roman Stadnicki

Strona: 8
Dział: Strefy Ex

Minimalne wymagania zostały określone w zakresie organizacji prac niebezpiecznych wykonywanych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem oraz w zakresie środków technicznych zabezpieczających przed wybuchem, a także dla miejsc pracy, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa, udostępnianych osobom pracującym po raz pierwszy.

Zagrożenie wybuchowe związane ze współspalaniem biomasy i węgla kamiennego w energetyce – wnioski z kontroli przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy

Jacek Czech

Strona: 16
Dział: Strefy Ex

W dniu 24 stycznia 2010 roku miała miejsce tragiczna w skutkach katastrofa w Elektrowni Dolna Odra SA, w wyniku której śmierć poniosła jedna osoba. Katastrofa ta była spowodowana wybuchem pyłu zawierającego mieszaninę biomasy i węgla.

Osobiste systemy reakcji w sytuacji awaryjnej dla zwiększenia bezpieczeństwa

Łukasz Żyliński

Strona: 24
Dział: Strefy Ex

Wiele zadań wykonywanych jest przez tzw. samotnych pracowników, ponieważ samodzielna praca jest często konieczna ze względu na ograniczenia finansowe. Jednak pracodawcy są jednocześnie odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoich pracowników. Dlatego może okazać się niezbędne, aby pracownikowi towarzyszyła druga osoba, która mogłaby choćby udzielić mu pomocy w sytuacji awaryjnej. Niestety, wysokie koszty zatrudnienia pracownika oznaczają, że takie środki bezpieczeństwa również wymagają wysokich nakładów finansowych. Dlatego, o ile jest to możliwe, stosuje się techniczne rozwiązania zastępcze

Ograniczanie zagrożenia wybuchem w instalacjach współspalania węgla i biomasy w energetyce

Roman Stadnicki

Strona: 6
Dział: Strefy Ex

Wymagania w zakresie ochrony środowiska wymuszają ograniczanie emisji dwutlenku węgla (CO2), tlenku węgla (CO) i dwutlenku siarki (SO2) oraz tlenków azotu (NOX). Najprościej można to osiągnąć, spalając paliwa niepowodujące takich emisji. Do nich należy biomasa pochodzenia rolniczego lub leśnego. Bezpieczne wprowadzenie biomasy do układu nawęglania elektrowni wymaga uwzględnienia jej własności pożarowo-wybuchowych. W tym celu najlepiej dokonać kompleksowej analizy ryzyka wybuchu całej instalacji nawęglania, co zresztą jest przewidziane prawem i jest wykonywane w ramach opracowania dokumentu zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem

Wymagania kwalifikacyjne w energetyce

Stanisław Nowak

Strona: 28
Dział: Strefy Ex

Artykuł Stanisława Nowaka, przybliżający zagadnienie kompetencji w zakresie wiedzy o bezpieczeństwie ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, jest kolejnym głosem w dyskusji o zagadnieniach pojmowania bezpieczeństwa w szerszych wymiarach. My technicy często w naturalny sposób próbujemy sprowadzić środki bezpieczeństwa wyłącznie do sfery technicznej. Tymczasem w obecnym świecie, przy nieustannie przyspieszającym postępie technicznym, tak wielowymiarowe zagadnienie jak zapewnienie bezpieczeństwa MUSI być rozpatrywane i kształtowane w sposób kulturowy. Tym cenniejsze jest to, że o potrzebie szkoleń i kompetencji pisze osoba zaangażowana stricte w technikę.

ATEX USERS 1999/92/WE – przewodnik zastosowań

Część 1. Podstawy prawne i terminologia

Paweł Wąsowicz

Strona: 19
Dział: Strefy Ex

Artykuł ten nie ma traktować jedynie o formalnym wypełnieniu regulacji prawnych, ale odnosić je do stosowanych praktyk w bardzo zróżnicowanych sektorach polskiego przemysłu i uwzględniać dotychczasowe doświadczenia w tej dziedzinie. Zasadniczym celem jest wyodrębnienie i usystematyzowanie zasad identyfikacji, oceny i minimalizacji zagrożeń wynikających z możliwości wystąpienia atmosfer wybuchowych w przestrzeniach technologicznych.

eStrażak – system przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym

Konrad Ciebień

Strona: 53

Ochrona przeciwpożarowa obiektów przemysłowych wymaga jednoczesnej redukcji ryzyka powstania pożaru oraz, w przypadku jego zaistnienia, skutecznego powstrzymania rozprzestrzeniania, jak najszybszego ugaszenia oraz minimalizacji strat ludzkich i materialnych. Czynnikami o kluczowym znaczeniu dla osiągnięcia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa są: sprawność właściwie zaprojektowanej instalacji przeciwpożarowej oraz znajomość i umiejętność przestrzegania ustalonych procedur przez obsługę. Powyższe czynniki mogą spowodować brak możliwości uruchomienia instalacji gaśniczej w momencie zaistnienia sytuacji awaryjnej bądź przeprowadzenie akcji z opóźnieniem, niewłaściwie lub z niepotrzebnym narażeniem życia.

System zarządzania bezpieczeństwem Total Safety Commander TSCom (eStrażak ++)

Anna Marasek

Strona: 32

Prace nad rozwojem eStrażaka – przy zachowaniu dotychczasowej funkcjonalności – podążyły w kierunku systemu zarządzania bezpieczeństwem obiektów przemysłowych i technicznych integrującego bezpieczeństwo we wszystkich jego aspektach w jeden spójny system. W chwili obecnej jest to nadrzędny system monitorujący pracę wszystkich podsystemów związanych z bezpieczeństwem, stanowiący kolejną, niezależną warstwę zabezpieczeń. Znaczące rozszerzenie funkcjonalności systemu wraz ze stworzeniem platformy do zarządzania bezpieczeństwem spowodowało, że nazwa eStrażak przestała trafnie identyfikować wyrób.

Kiedy iskra nagle przeskoczy

Wypadek w zakładzie syntezy – wyładowanie elektrostatyczne jako powód zapłonu
Strona: 53
Dział: Strefy Ex

To był zwyczajny dzień pracy dla drugiej zmiany w zakładzie syntezy. Od kilku dni tworzono i przetwarzano aktywne składniki pestycydów. Godzinę przed zakończeniem zmiany doszło do zapłonu mieszanki toluenu z powietrzem. Na szczęście wybuch nie nastąpił, powstał jednak pożar, w którym jeden z pracowników ucierpiał z powodu oparzeń. W konsekwencji zakład syntezy został zamknięty na kilka tygodni. Co się wydarzyło?

Bezpieczeństwo i higiena pracy w strefach zagrożenia wybuchem. Zezwolenia na wykonanie pracy

Opracowanie zbiorowe

Strona: 19
Dział: Strefy Ex

System pisemnych zezwoleń na wykonywanie prac w strefach zagrożonych wybuchem jest jednym z bardziej istotnych środków organizacyjnych stanowiących o zapewnieniu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Powinien być on jasno i klarownie skonstruowany, tak aby działał sprawnie, rzetelnie i niezawodnie. Podłożem jednej z większych katastrof, jakie miały miejsce w światowym przemyśle – wybuch i zniszczenie platformy wiertniczej PIPER ALFA na Morzu Północnym – był właśnie źle działający system zezwoleń.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex