Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Słowo Kluczowe: pyły


Zagrożenie wybuchem pyłów a bezpieczeństwo funkcjonalne

Kazimierz Lebecki

Strona: 16
Dział: Strefy Ex

Zagrożenie wybuchem pyłowym jest uwzględnione w Dyrektywach ATEX i normach zharmonizowanych, jest tam ono jednak potraktowane nieco marginalnie. Tekst zawiera w pierwszej części szczegółową analizę różnic między wybuchowością gazów/par i pyłów; w części drugiej przedstawia metodologię oceny ryzyka wybuchu pyłowego w oparciu o metodologię normy PN-EN 15233 i zasadę ALARP. W artykule przedstawiono metodologię ilościowej oceny ryzyka, która została ukierunkowana głównie na ocenę zagrożenia wybuchem na stanowiskach pracy. Metodologia oparta jest na zasadach bezpieczeństwa funkcjonalnego.

Bezpieczeństwo pracobiorców i robót w strefach zagrożonych wybuchem w energetyce

Roman Stadnicki

Strona: 8
Dział: Strefy Ex

Minimalne wymagania zostały określone w zakresie organizacji prac niebezpiecznych wykonywanych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem oraz w zakresie środków technicznych zabezpieczających przed wybuchem, a także dla miejsc pracy, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa, udostępnianych osobom pracującym po raz pierwszy.

Zagrożenie wybuchowe związane ze współspalaniem biomasy i węgla kamiennego w energetyce – wnioski z kontroli przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy

Jacek Czech

Strona: 16
Dział: Strefy Ex

W dniu 24 stycznia 2010 roku miała miejsce tragiczna w skutkach katastrofa w Elektrowni Dolna Odra SA, w wyniku której śmierć poniosła jedna osoba. Katastrofa ta była spowodowana wybuchem pyłu zawierającego mieszaninę biomasy i węgla.

Wybuch pyłów ciał stałych w przemyśle

Tomasz Sawicki, Tomasz Wiśniewski

Strona: 33
Dział: Strefy Ex

Statystycznie każdego dnia na świecie dochodzi do różnych wybuchów w przemyśle, które nierzadko powodują poważne straty materialne, a także ofiary wśród ludzi. Wśród tych wybuchów dość często dochodzi do wybuchów mieszanin pyłowo-powietrznych. Eksperci szacują, że w przemyśle zdarza się co najmniej dziesięć razy więcej wybuchów pyłów niż gazów

Analiza bezpieczeństwa pracy instalacji młynowej bloku energetycznego przy realizacji współmielenia biomasy – badanie HAZOP

Paweł Wąsowicz

Strona: 41
Dział: Strefy Ex

Szerokie wykorzystanie surowców ze źródeł odnawialnych stanowi poważny problem, nie tylko inwestycyjny, dla krajowych producentów energii. Wprowadzenie biomasy do układów projektowanych przy założeniu wykorzystania surowców o zupełnie odmiennych właściwościach fizykochemicznych i w związku z tym posiadających różne wymagania co do bezpiecznych parametrów granicznych procesu, powoduje konieczność podjęcia i udokumentowania działań związanych ze szczegółową analizą i oceną ryzyka związanego z eksploatacją układu technologicznego.

Suszarka doświadczalna i laboratoryjna do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

Dietmar Segmehl

Strona: 47
Dział: Strefy Ex

Suszarki stożkowe to próżniowe suszarki kontaktowe, które dzięki zamkniętej budowie i grzaniu pośredniemu mogą przetwarzać niebezpieczne lub toksyczne proszki z rozpuszczalnikami lub wodą. W tych suszarkach łatwo osiągnąć można poziomy wilgotności w wysokości kilku ppm (części na milion). Powszechnie wykorzystywane są tzw. urządzenia doświadczalne, opracowane w ciągu wieloletniej współpracy z firmami farmaceutycznymi oraz chemicznymi. Urządzenia takie muszą być wciąż udoskonalane, aby spełniały coraz większe wymagania. Szczególną uwagę zwrócono na potrzebę przystosowywania tych urządzeń do pracy w strefach zagrożonych wybuchem gazów (1 i 2) oraz pyłów (21 i 22).

Oznaczanie wskaźników pożarowowybuchowych dla pyłów z biomasy

Włodzimierz Kordylewski, Tadeusz Mączka, Wiesław Ostropolski

Strona: 22
Dział: Strefy Ex

Wybuchowość mieszanin pyłowo-powietrznych stanowi istotne zagrożenie w wielu gałęziach przemysłu podczas realizacji procesów technologicznych, w których czynniki te uczestniczą (transport pneumatyczny, odpylanie, suszenie, mielenie, sporządzanie mieszanin itp.). Szczególnie groźne są technologie, w których występują łatwopalne pyły przemysłowe w postaci osadów lub też pojawiają się mieszaniny tych pyłów z powietrzem bądź innym utleniaczem w postaci gazów przemysłowych.

Kiedy pył palny chodzi własnymi drogami

Wybuch w cyklonie przemiałowni

Hans Georg Burchardt

Strona: 20
Dział: Strefy Ex

Słowa kluczowe: cyklon katastrofy pyły
Jeden błąd w planowaniu bezpieczeństwa przemiałowni w połączeniu z nieuwagą podczas naprawy awarii stał się przyczyną wybuchu pyłu w firmie należącej do BG-Chemie, Heidelberg/Niemcy. Podczas wybuchu poważnemu wypadkowi uległ jeden z pracowników.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex