Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Słowo Kluczowe: przewody grzejne


Kalkulacje zapotrzebowania mocy przewodów grzejnych dla rurociągów i armatury do stref Ex i poza strefami

Tomasz Dudek

Strona: 66

Największą i najważniejszą zaletą elektrycznych systemów grzewczych jest precyzyjne sterowanie przepływem ciepła do podgrzewanych produktów oraz szybkość i łatwość montażu. Dobrze zaprojektowany elektryczny system grzewczy stosowany w procesach, w których uczestniczą płynne i lepkie materiały, zapewnia wymaganą ochronę przed zamarzaniem, utrzymanie lub podniesienie temperatury.

Realizacja instalacji grzewczych na stadionie PGE Arena w Gdańsku

Grzegorz Kulczykowski

Strona: 73

Budowa stadionu od podstaw zaczęła się w 2008 roku. Wtedy rozpoczęły się prace ziemne na terenie dzielnicy Letnica. Obecnie (czerwiec 2011) obiekt jest już gotowy do rozgrywania meczów. W budowę tego nowoczesnego obiektu swój wkład wniosła również firma Automatic Systems Engineering – poprzez projekt, dostawę i montaż kabli grzewczych służących do ogrzewania istotnych elementów wyposażenia stadionu.

Systemy grzewcze eliminujące odkładanie się materiałów sypkich na ściankach silosów, zsypów itp. stosowanych w warunkach przemysłowych

Tomasz Dudek

Strona: 66

Wprowadzenie biomasy do systemu nawęglania w elektrowniach/ elektrociepłowniach doprowadziło do pojawienia się zjawisk, które zaburzyły dotychczasowe praktyki eksploatacyjne związane z używaniem jako paliwa wyłącznie węgla kamiennego. Do wielu nowych problemów, z którymi, po wprowadzeniu biomasy do spalania, muszą się borykać służby utrzymania ruchu zakładu energetycznego, doszło zjawisko oblepiania się wilgotnej biomasy na ściankach silosu. W pobliżu przewężenia zbiornika przy miejscu połączenia silosa czy zsypu do rurociągu, występuje często zaczopowanie albo zaklejenie miejsca wlotu, które uniemożliwia dalsze dozowanie materiału.

Kompleksowa realizacja systemu ogrzewania elektrycznego rurociągów i zbiorników na instalacjach budowanych w ramach Programu 10+ rafinerii Grupy LOTOS

Grzegorz Kulczykowski

Strona: 84

Zaprojektowanie i wykonanie systemów grzewczych aż na dziewięciu budowanych obiektach zlecono ASE. Każda z instalacji posiadała swoją odrębną specyfikę: technologię, dobór ogrzewania, charakterystykę itp. Zadanie to powierzono ASE ze względu na dobre referencje, duże doświadczenie i udane wcześniejsze realizacje. Warto zaznaczyć, że wymagania Grupy LOTOS znacznie wykraczają poza standardy polskich norm, zarówno co do jakości wykonania, jak i stopnia zabezpieczeń.

Dostawa i montaż systemu ogrzewania elektrycznego instalacji rozdziału gazów płynnych

Wojciech Chojnacki

Strona: 38

W krótkim okresie postoju remontowego rafinerii Dział Grzewczy ASE z powodzeniem zainstalował system ogrzewania elektrycznego. Podczas skomplikowanej operacji logistycznej prace montażowe wykonano zgodnie z harmonogramem. System grzewczy został uruchomiony i bez zastrzeżeń przekazany do eksploatacji.

Monitorowanie i sterowanie w elektrycznych systemach grzewczych

Jerzy Truchan

Strona: 65

Rozwiązaniem, które zachowuje zalety wyżej omówionych rozwiązań, a zarazem pozostaje wolne od ich wad, są systemy NGC firmy DigiTrace. Umożliwiają one monitorowanie i sterowanie systemów grzewczych. Modułowa struktura systemów NGC pozwala na bardzo dużą elastyczność w doborze, budowie i konfiguracji poszczególnych elementów.

Systemy grzewcze. Rozwiązania Pentair Thermal Management dla terminali magazynowych

Marek Piętka

Strona: 69

Terminale magazynowe to obiekty przemysłowe charakteryzujące się specyficznymi warunkami pracy. Zadaniem terminalu jest przechowywanie różnego rodzaju mediów oraz transportowanie ich z/do punktów załadunku. W zależności od lokalizacji często zachodzi konieczność przesyłania mediów rurociągami na duże odległości. Część z tych rurociągów wymaga również ogrzewania w celu utrzymania temperatury medium powyżej temperatury krzepnięcia lub dla zapewnienia odpowiedniej lepkości medium, co ułatwia jego transportowanie. Istnieje kilka metod ogrzewania rurociągów: od systemów parowych, przez ogrzewanie olejowe po systemy ogrzewania elektrycznego, wykorzystujące różnego rodzaju przewody grzewcze. Jednak część z tych rozwiązań ma ograniczony zakres zastosowania.

Analiza systemów zapobiegających powstawaniu hydratów stosowanych w procesie wydobywania gazu ziemnego i ropy naftowej w Polsce i na świecie

Bartłomiej Świerczyński

Strona: 74

W procesie wydobywania gazu bardzo istotne z punktu widzenia eksploatacyjnego jest utrzymywanie temperatury płynu złożowego na bezpiecznym poziomie. Nie jest to proces związany tylko i wyłącznie z lepkością medium i zużyciem energii potrzebnej na przetłoczenie w późniejszym etapie wydobywanej mieszaniny węglowodorów i wody złożowej, ale również, w zależności od składu chemicznego, ma on istotny wpływ na powstawanie hydratów. Problem ten już od wielu lat jest przedmiotem analiz i testów, podczas których bada się możliwości wykorzystania różnych rozwiązań. Metody, o jakich będzie mowa, mają dwojakie zastosowanie. Jedne używane są prewencyjnie, inne, tzw. naprawcze, stosowane są w momencie powstania zatorów w rurociągach wydobywczych i znaczącego spadku stopnia wydobycia (przesyłu) przez odkładanie się hydratów na wewnętrznej stronie rur wydobywczych.

Ogrzewanie wielkogabarytowych zaworów i zasuw w przemyśle hutniczym, gazowniczym, metalurgicznym i innym z wykorzystaniem elastycznych pokrowców termoizolacyjno-grzewczych

Edward Pęcak

Strona: 48

W przemyśle hutniczym, metalurgicznym, gazowniczym, elektrociepłowniczym, koksowniczym, chemicznym itp. media do procesu i z procesu technologicznego przesyłane są ciągami rurowymi o dużych średnicach, np. 300, 400, 600, 800 lub 1000 mm. Przepływ mediów gazowych i wody przemysłowej w rurociągach tych jest regulowany zaworami i zasuwami o bardzo dużych wymiarach gabarytowych. W celu zapewnienia ciągłości przepływu medium oraz utrzymania jego temperatury technologicznej zawory te wraz z częścią rurociągów należy ogrzewać. Ze względu na rozmiary i kształt zaworów projektowanie systemu grzewczego

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex