Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Słowo Kluczowe: bezpieczeństwo procesowe


Od intuicji do systemu zarządzania ryzykiem – rola Menedżera ds. ryzyka

Piotr Bieniasz

Strona: 74

Każde przedsiębiorstwo, niezależnie od wielkości, posiada system zarządzania ryzykiem. Różnica polega na organizacji i stopniu sformalizowania metod zarządzania tym ryzykiem. Właściciel prowadzący mikroprzedsiębiorstwo, np. firmę budowlaną, analizując otoczenie i swoje położenie, identyfikuje zagrożenia i ocenia ich wpływ na firmę, szacując ewentualny rozmiar strat w przypadku powstania zagrożenia, a także poddaje pod dyskusję to, w jaki sposób reagować na zaistniałe zagrożenie.

Zagrożenia bezpieczeństwa procesowego w warunkach podwyższonych: granice zapłonu a zjawisko samozapłonu

Andrzej Pekalski

Strona: 11
Dział: Strefy Ex

Tradycyjna teoria wybuchowości gazu nie odnosi się w wystarczającym zakresie do zjawisk, takich jak czas wywołania i zimne płomienie, względem wszystkich zastosowań. Działanie poza obszarem zapłonu i poniżej temperatury samozapłonu może wydawać się bezpieczne, ale reakcje przedwczesnego zapłonu i powiązane zjawiska utleniania mogą prowadzić do wystąpienia nieoczekiwanego wybuchu.

Substancje niebezpieczne w przemyśle. Właściwości paliw i wynikające z nich zagrożenia

Grzegorz Orlikowski

Strona: 26
Dział: Strefy Ex

Do grupy najczęściej wykorzystywanych substancji niebezpiecznych można zaliczyć paliwa. Zagrożenia wynikające z ich właściwości mogą występować na etapie wytwarzania, transportowania, magazynowania i przetwarzania. Każdy z tych procesów ze względu na właściwości paliw obarczony jest ryzykiem wystąpienia pożaru, wybuchu i/lub skażenia toksycznego.

Zasady zarządzania bezpieczeństwem. Po czwarte – Praca zespołowa

Ireneusz Rogala

Strona: 34

Biorąc pod uwagę wielowymiarowość danych i działań w celu optymalnej redukcji ryzyka w sposób trwały, jedynym sposobem poradzenia sobie z tak postawionym zadaniem jest zespołowe podejście do jego wykonania. Sposobów definiowania pracy zespołowej jest wiele i są one zasadniczo skierowane głównie na działania wytwórcze. Tymczasem praca zespołowa w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w znacznej mierze opiera się na podejściu kulturowym. Jak każda praca zespołowa ma ona swój wyznaczony cel ogólny, cele i zadania cząstkowe oraz lidera zespołu i jego członków.

Audyt bezpieczeństwa funkcjonalnego i procesowego w dużych zakładach przemysłu chemicznego

Ireneusz Rogala

Strona: 26

Coraz szybszy rozwój obiektów i systemów produkcyjnych z wieloma węzłami krytycznymi zmusza duże zakłady przemysłu procesowego do wprowadzenia nowoczesnych systemów zarządzania bezpieczeństwem. Jeden z dużych zakładów przemysłu chemicznego zaprosił Dział Ekspertyz firmy ASE do współpracy i przedstawienia propozycji sposobu wykonania takiego systemu. We współpracy z Politechniką Gdańską Dział Ekspertyz ASE zaproponował i zrealizował jako pierwszy krok Audyt wstępny systemu zarządzania bezpieczeństwem procesowym i funkcjonalnym.

Modernizacja instalacji spalania w kotłach elektrowni w celu obniżenia emisji NOx – analiza bezpieczeństwa

Rafał Frączek

Strona: 30

Nowe przepisy ochrony środowiska dotyczące konieczności ograniczenia emisji NO x do atmosfery wymagają od zakładów produkujących energię przeprowadzenia modernizacji instalacji spalania w kotłach. Aby to zrealizować, należy wykonać analizę zagrożeń, a następnie projekt i wdrożenie. Firma ASE wykonała analizę HAZOP dla modernizowanej instalacji w elektrowni w obecności użytkownika, projektanta oraz dostawcy technologii z Niemiec.

Dostosowanie mieszalników do pracy w strefach zagrożonych wybuchem

Grzegorz Orlikowski

Strona: 32

Wprowadzenie w procesie produkcyjnym zmian polegających na zastosowaniu substancji o odmiennych właściwościach lub zmianie parametrów procesowych może skutkować tym, że maszyna będzie pracowała poza zakresem bezpiecznych warunków pracy określonych przez producenta.

Metoda oceny ryzyka poważnej awarii przemysłowej

Cz. 1

Kazimierz Lebecki

Strona: 44

Artykuł przedstawia podstawy metodologii oceny ryzyka poważnej awarii przemysłowej będącej adaptacją do warunków polskich metodologii ARAMIS opracowanej w ramach projektu realizowanego w V Programie Ramowym UE. Metodologia zawiera dwa podstawowe elementy: identyfikację referencyjnego scenariusza zdarzeń i identyfikację ryzyka poważnej awarii. Artykuł jest wynikiem realizacji I etapu projektu VI.B.09 „Opracowanie metod i narzędzi zintegrowanego zarządzania ryzykiem zawodowym, społecznym i środowiskowym dla zagrożeń stwarzanych przez awarie przemysłowe” stanowiącego element Programu Wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”.

Zasady zarządzania bezpieczeństwem. Integralność jako nadrzędna zasada porządkująca

Ireneusz Rogala

Strona: 51

Zarządzanie bezpieczeństwem obejmuje dwa obszary. Jednym z nich jest definiowanie sytuacji związanej z ryzykami pojawiającymi się w związku procesami produkcyjnymi, drugim – wpływanie na ich ograniczenie do poziomu akceptowalnego.

System zarządzania bezpieczeństwem technicznym w zakładach zwiększonego i dużego ryzyka. Audyt

Rafał Frączek

Strona: 54

Katastrofy i awarie instalacji przemysłowych, które wydarzyły się w ostatnich latach, sprawiły, że tematyka bezpieczeństwa i niezawodności zakładów zwiększonego ryzyka stała się tematem zainteresowania zarówno osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację zadań związanych z budową, eksploatacją czy modernizacją danych obiektów, tj. projektantów, inwestorów, kadry technicznej i użytkowników końcowych, ale również świata polityki czy społeczności lokalnych. W związku z powyższym oczywista wydaje się konieczność szybkiego i skutecznego opracowania bądź aktualizacji istniejących systemów zarządzania bezpieczeństwem w różnych sektorach przemysłu i transportu w celu ograniczenia ryzyka, a następnie utrzymania go na odpowiednio niskim poziomie – zarówno pod względem zapewnienia bezpieczeństwa ludzi, ochrony środowiska lub redukcji strat majątkowych i ekonomicznych, w tym związanych z przestojami produkcyjnymi czy utratą reputacji.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex