Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Autor: Rafał Frączek


ENARDO – Technologia przerywaczy płomienia

Rafał Frączek

Strona: 61

Przerywacz płomienia to urządzenie, które pozwala na przepływ gazu, ale zatrzymuje płomień w celu przeciwdziałania powstawaniu pożaru lub wybuchu. Przerywacze płomienia stosuje się w wielu różnych sytuacjach. Osoba odpowiedzialna za dobór przerywaczy musi wiedzieć, w jaki sposób działają te urządzenia, i jakie są ich ograniczenia. Poniższy artykuł stanowi wprowadzenie do technologii i terminologii przerywaczy płomienia oraz dostępnych na rynku typów produktów.

Audyt detekcji gazów wybuchowych i toksycznych

Rafał Frączek

Strona: 44

Słowa kluczowe: detekcja detektor gazu gazy
Zadaniem systemów detekcji gazów jest ochrona zdrowia i życia ludzkiego oraz redukcja ryzyka uszkodzenia lub zniszczenia poszczególnych urządzeń lub całych instalacji technologicznych. Cel ten może zostać osiągnięty jedynie dzięki prawidłowo zaprojektowanemu, wykonanemu i eksploatowanemu systemowi. W celu weryfikacji tych czynników możliwe jest dokonanie audytu systemu detekcji gazów.

Systemy odwadniania zbiorników

Rafał Frączek

Strona: 47

W zbiornikach magazynowych służących do przechowywania produktów rafineryjnych, takich jak np. ropa naftowa, zachodzi proces gromadzenia się w dolnej części zbiornika tzw. wody dennej. Wodę tę należy okresowo odpompowywać ze względu na procesy korozyjne, zmniejszenie objętości magazynowej oraz w przypadku instalacji komponowania pogorszenia jakości produktów finalnych.

Pomiary jakości wody wykorzystywanej w energetyce

Rafał Frączek

Strona: 64

Woda, poprzez zjawisko korozji, może przyczynić się do powstania wielomilionowych strat w sektorze energetycznym i ciepłowniczym. Dlatego koniecznie należy analizować jej jakość w sposób pewny, ciągły i maksymalnie szybki poprzez wykorzystanie automatycznych pomiarów. Stopniowa degradacja elementów instalacji mających kontakt z wodą lub parą w obecności tlenu, takich jak kotły, skraplacze, pompy, ale również grzejniki czy rury, może zostać spowolniona poprzez zastosowanie odpowiednich procesów chemicznych, oczyszczających ją z minerałów i mikroelementów (demineralizacja). W tym celu wykorzystuje się np. stacje uzdatniania wody surowej, w których woda jest demineralizowana, posiada niską przewodność oraz małą zawartość krzemionki. Parametry te należy monitorować poprzez stosowanie odpowiednich technologii.

Modernizacja instalacji spalania w kotłach elektrowni w celu obniżenia emisji NOx – analiza bezpieczeństwa

Rafał Frączek

Strona: 30

Nowe przepisy ochrony środowiska dotyczące konieczności ograniczenia emisji NO x do atmosfery wymagają od zakładów produkujących energię przeprowadzenia modernizacji instalacji spalania w kotłach. Aby to zrealizować, należy wykonać analizę zagrożeń, a następnie projekt i wdrożenie. Firma ASE wykonała analizę HAZOP dla modernizowanej instalacji w elektrowni w obecności użytkownika, projektanta oraz dostawcy technologii z Niemiec.

System zarządzania bezpieczeństwem technicznym w zakładach zwiększonego i dużego ryzyka. Audyt

Rafał Frączek

Strona: 54

Katastrofy i awarie instalacji przemysłowych, które wydarzyły się w ostatnich latach, sprawiły, że tematyka bezpieczeństwa i niezawodności zakładów zwiększonego ryzyka stała się tematem zainteresowania zarówno osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację zadań związanych z budową, eksploatacją czy modernizacją danych obiektów, tj. projektantów, inwestorów, kadry technicznej i użytkowników końcowych, ale również świata polityki czy społeczności lokalnych. W związku z powyższym oczywista wydaje się konieczność szybkiego i skutecznego opracowania bądź aktualizacji istniejących systemów zarządzania bezpieczeństwem w różnych sektorach przemysłu i transportu w celu ograniczenia ryzyka, a następnie utrzymania go na odpowiednio niskim poziomie – zarówno pod względem zapewnienia bezpieczeństwa ludzi, ochrony środowiska lub redukcji strat majątkowych i ekonomicznych, w tym związanych z przestojami produkcyjnymi czy utratą reputacji.

Wyzwania związane z systemami bezpieczeństwa

System Bezpieczeństwa – poziom SIL

Rafał Frączek

Strona: 55

Systemy realizujące funkcje bezpieczeństwa, jakimi są np. systemy detekcji gazów, stają się systemami coraz bardziej złożonymi. W praktyce oznacza to utrudnienia związane z określeniem wszystkich rodzajów odchyleń oraz możliwych zachowań urządzeń wchodzących w skład systemu. Nawet pomimo regularnych testów przeprowadzanych podczas eksploatacji, umożliwiających wykrycie niektórych uszkodzeń niebezpiecznych, trudno jest zagwarantować należyte wykonanie funkcji.

Modernizacja kotła po zmianie rodzaju zastosowanego paliwa – analiza HAZOP, określenie wymagań bezpieczeństwa dla funkcji bezpieczeństwa

Rafał Frączek

Strona: 30

Zarząd elektrowni zadecydował o zmianie rodzaju paliwa stosowanego w procesie technologicznym w kotle parowym. Modernizacja kotła zobligowała elektrownię do przeprowadzenia analizy HAZOP i oceny wyników modernizacji.

Ekspertyza stanu technicznego zbiornika oraz powłok antykorozyjnych i malarskich

Rafał Frączek

Strona: 40

ASE od wielu lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z opomiarowaniem i legalizacją zbiorników, zabezpieczeniem przed wyciekiem oraz badaniem właściwości powłok.

Przyszłość gospodarki olejowej w energetyce – wymogi, wyzwania, perspektywa realizacji

Rafał Frączek

Strona: 36

Słowa kluczowe:
W związku z zaostrzeniem limitów dotyczących emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz ze względu na trendy panujące na rynku mazutu Grupa Technologiczna ASE proponuje model realizacji zmian i dostosowania obiektów do nowych wymagań dla gospodarki olejowej oparty na przeprowadzeniu wielobranżowego „Audytu Prawno-Ekonomicznego Gospodarki Olejowej”. Dzięki takiemu audytowi możliwe będzie uzasadnione podjęcie decyzji związanych z niejednokrotnie wielomilionowymi inwestycjami mającymi wpływ na zapewnienie ciągłości zysków z prowadzonej działalności zakładu.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex