Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Słowo Kluczowe: zapobieganie awariom przemysłowym


Techniczny i organizacyjny aspekt wdrażania dyrektywy SEVESO III

Marcin Jaros

Strona: 61

Wielkimi krokami zbliża się pełna implementacja do polskiego prawa nowej dyrektywy Seveso III (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniająca, a następnie uchylająca dyrektywę Rady 96/82/WE). Przepisy te, tak jak to miało miejsce w przypadku poprzedniej dyrektywy Seveso II, zostaną wdrożone do prawa krajowego ustawą Prawo ochrony środowiska oraz przez kilka rozporządzeń wykonawczych, które zostaną wydane na podstawie delegacji do ustawy.

Praktyczne aspekty realizacji zadań PSP wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska na terenie woj. łódzkiego

Paweł Pławski

Strona: 63

Pojęcie bezpieczeństwo przemysłowe obejmuje bardzo szeroki zakres działań podejmowanych w celu przeciwdziałania zagrożeniom występującym w zakładach przemysłowych. W szczególności dotyczy to zakładów, na terenie których są przetwarzane lub znajdują się niebezpieczne substancje chemiczne, określanych jako zakłady dużego (ZDR) lub zwiększonego ryzyka (ZZR) zaistnienia poważnej awarii przemysłowej.

System TOTAL SAFETY COMMANDER (TSCom) jako nowoczesny środek techniczny do stworzenia i utrzymania standardu bezpieczeństwa w firmie

Anna Marasek

Strona: 68

W praktyce trudno jest spełnić powyższe wymagania bez narzędzia wspomagającego zarządzanie bezpieczeństwem – szczególnie w zakresie gromadzenia danych, bieżącego wykonywania ich analizy oraz rzetelnego i obiektywnego mechanizmu bezzwłocznego wypracowywania informacji o konieczności podjęcia działań zapobiegawczych. Z pomocą przychodzą metody numeryczne, w tym statystyczne, które w połączeniu z metodami kontroli i redukcji ryzyka pozwalają podjąć skuteczne działania zapobiegawcze. Total Safety Commander, czyli nadrzędny system do zarządzania bezpieczeństwem obiektów przemysłowych, jest naszą sprawdzoną propozycją optymalnego i skutecznego zrealizowania powyższych wymogów.

Komunikacja ryzyka w w zarządzaniu bezpieczeństwem procesowym Cz. II

Grzegorz Kulczykowski

Strona: 63

Ogólne wytyczne dotyczące treści informacji podawanych społeczeństwu dyrektywa 82/501/EWG – załącznik VII [17] dzielą informację przekazywaną społeczeństwu narażonemu na skutki poważnej awarii na dwie zasadnicze grupy: techniczną i pragmatyczną.

Komunikacja ryzyka w zarządzaniu bezpieczeństwem procesowym Część I

Grzegorz Kulczykowski

Strona: 60

Komunikację ryzyka rozumianą jako proces porozumiewania się jednostek, grup lub instytucji odnoszący się do zarządzania ryzykiem można rozpatrywać w różnych kontekstach. Znaczenie, zakres i cel komunikacji ryzyka w bezpieczeństwie procesowym zmieniał się bowiem na przestrzeni lat wraz z rozwojem systemów zapewnienia bezpieczeństwa.

Obowiązek oceny ryzyka w ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – poważne awarie, katastrofy naturalne i budowlane

Mateusz Konopnicki

Strona: 13

Na etapie koncepcyjnym możliwe jest prowadzenie działań pozwalających na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa oraz na optymalizację kosztów związanych z bezpieczeństwem.

W drodze do idealnego systemu bezpieczeństwa przemysłowego

Międzynarodowe doświadczenie versus osiągnięcia polskie

Adam S. Markowski

Strona: 32

Z prof. dr. hab. inż. Adamem S. Markowskim rozmawia Ireneusz Rogala

Implementacja Dyrektywy Seveso III – nieoczywiste, a zarazem istotne elementy systemu przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym

Agnieszka Gajek

Strona: 35

Obowiązująca obecnie trzecia już z kolei dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniająca, a następnie uchylająca dyrektywę Rady 96/82/WE [4] nie została przygotowana w wyniku wystąpienia kolejnych poważnych awarii, ale w związku ze zmianami prawnymi, tzn. z koniecznością dostosowania kryteriów kwalifikowania zakładu do jednej z dwóch kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpieniem poważnej awarii przemysłowej, które zostały ujęte w załączniku 1 dyrektywy, a oparte są o klasyfikację substancji niebezpiecznych, prawnie zmienioną w związku z wprowadzeniem zharmonizowanej klasyfikacji substancji i mieszanin niebezpiecznych zgodnie z Rzporządzeniem CLP

Zagadnienia ochrony środowiska w inwestycjach

Monika Bednarska

Strona: 41

Lokalizowanie inwestycji jest długim procesem. Przebiega on w oparciu o szereg powiązanych przepisów z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony środowiska i przyrody, a także przepisów sektorowych, np. bezpieczeństwa i innych. Nieodłącznym elementem tego procesu jest ocenianie lokalizacji pod względem kształtowania i ochrony środowiska.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex