Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Słowo Kluczowe: zapobieganie awariom przemysłowym


Moduł rozliczeniowy systemu TSCom (eStrażak) na zbiornikach ze środkami pianotwórczymi

Konrad Ciebień

Strona: 38

ASE dostarczyło jednostce straży pożarnej w rafinerii system pomiaru środków pianotwórczych z funkcją zabezpieczenia przed całkowitym opróżnieniem lub przepełnieniem zbiornika.

Bezpieczeństwo i higiena pracy w strefach zagrożenia wybuchem. Zezwolenia na wykonanie pracy

Opracowanie zbiorowe

Strona: 19
Dział: Strefy Ex

System pisemnych zezwoleń na wykonywanie prac w strefach zagrożonych wybuchem jest jednym z bardziej istotnych środków organizacyjnych stanowiących o zapewnieniu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Powinien być on jasno i klarownie skonstruowany, tak aby działał sprawnie, rzetelnie i niezawodnie. Podłożem jednej z większych katastrof, jakie miały miejsce w światowym przemyśle – wybuch i zniszczenie platformy wiertniczej PIPER ALFA na Morzu Północnym – był właśnie źle działający system zezwoleń.

Wdrożenie zasad zintegrowanego bezpieczeństwa przeciwwybuchowego na przykładzie technicznych i organizacyjnych rozwiązań w linii nawęglania Elektrowni Dolna Odra

Cz. 1

Krzysztof Chojnacki

Strona: 26
Dział: Strefy Ex

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie działań prowadzących do zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego zrealizowanych po zdarzeniu awaryjnym przez pracowników PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra, w aspekcie wypracowanej metodyki, rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Nie jest to jednak wskazywanie jedynych możliwych rozwiązań, ponieważ przedstawione tu elementy są dostosowane do uwarunkowań technologicznych i organizacyjnych Elektrowni Dolna Odra i choć mogą zostać wdrożone w innych elektrowniach lub elektrociepłowniach, to jednak zawsze należy uwzględniać lokalną specyfikę danej instalacji.

Dyrektywa Seveso III – wymagania i nowe wyzwanie dla energetyki, podejście systemowe

Agnieszka Gajek

Strona: 61

Dnia 1 lipca 2012 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniająca, a następnie uchylająca dyrektywę Rady 96/82/WE, zwana Dyrektywą Seveso III [1]. Jest to już trzecia dyrektywa dotycząca przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym i ograniczania ich skutków, nie licząc jednej dyrektywy zmieniającej.

Zasada autorytetu w zarządzaniu bezpieczeństwem

Ireneusz Rogala

Strona: 70
Dział: Strefy Ex

Autorytet jest potrzebny dla grupy analitycznej. Od wiedzy, kompetencji i poziomu władzy szefa zespołu zajmującego się bezpieczeństwem zależy, w jaki sposób dane zadanie zostanie potraktowane przez osoby, które są podmiotem działań. Od poziomu autorytetu nadanego grupie analitycznej zależy, czy i w jakich warunkach zostaną udostępnione wszystkie dane wejściowe do analiz ryzyka i wypracowania rozwiązań redukujących ryzyko. Autorytet jest w istocie odpowiedzią na występowanie sytuacji szczególnie trudnych, czy to uzależnień i powiązań organizacyjnych / korporacyjnych, czy to utrzymywania się sytuacji nieakceptowanych. Jednak przede wszystkim ma kluczowe znaczenie dla zdefiniowania dystrybucji nakładów na zapewnienie bezpieczeństwa.

Wybuchy pyłów w przemyśle i specyfika przemysłu spożywczego

Ireneusz Rogala

Strona: 28
Dział: Strefy Ex

Wybuchy pyłów w przemyśle w istotnej mierze wiążą się z branżą spożywczą. Pierwsze wybuchy zdarzały się właśnie u producentów żywności: w obiektach młynowych, w magazynach sypkich surowców, a nawet w piekarni. Rozpatrywanie problematyki wybuchów pyłowych, mechanizmów ich powstawania i skutków oraz prób przeciwdziałania lub choćby niwelowania tychże skutków, przysparza wielu trudności. Wiedza w tej dziedzinie często jest domeną wybitnie ekspercką. Na ten temat powstało wiele opracowań i artykułów szczegółowych, również „Magazyn Ex” podejmował te zagadnienia. Szczególnie cennym i fundamentalnym opracowaniem jest angielskojęzyczne Dust Explosions In the Process Industries Rolfa Eckhoffa.

Cyberbezpieczeństwo kompleksowe – bezpieczeństwo teleinformatyczne jako element dopełniający dla bezpieczeństwa procesowego

Piotr Ciepiela, Jacek Wałaszczyk

Strona: 41

Cyfrowa rzeczywistość mająca kluczowe znaczenie zarówno dla naszego społeczeństwa, jak i gospodarki w znacznym stopniu uzależniona jest od aplikacji, systemów i innych rozwiązań informatycznych. Wraz z rosnącą zależnością od technologii informatycznych wzrasta również liczba oraz „atrakcyjność” cyberataków, których efektem mogą być realne i bardzo rozległe zniszczenia nie tylko w przestrzeni cyfrowej, lecz również w fizycznej infrastrukturze i konkretnym majątku ludzi, przedsiębiorstw i państwa.

Budowanie kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie jako kluczowy czynnik zapobiegania poważnym awariom przemysłowym

Sesja na temat bezpieczeństwa przemysłowego w Łodzi.

Ireneusz Rogala, Anna Marasek

Strona: 49

W dniu 21 maja, przy wsparciu firmy Automatic Systems Engineering, odbyło się Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Łodzi szkolenie pt. „Budowanie kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie jako kluczowy czynnik zapobiegania poważnym awariom przemysłowym”. Szkolenie to adresowane było do przedstawicieli zakładów zakwalifikowanych jako zakłady dużego i zwiększonego ryzyka, mogących być potencjalnymi sprawcami poważnej awarii, przedstawicieli powiatowych komend Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi oraz inspektorów WIOŚ zajmujących się tematyką poważnych awarii.

Kultura bezpieczeństwa w rozwoju firm i przemysłu

Ireneusz Rogala

Strona: 51

Jako że rozwój nauki o bezpieczeństwie, co należy stwierdzić z przykrością, odbywa się przede wszystkim w kontekście pojawiających się katastrof, tak stało się i w tym przypadku. Pojawiło się pojęcie kultury bezpieczeństwa, użyte po raz pierwszy w raportach o katastrofie elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Od tego czasu naukowcy i badacze, przy istotnej współpracy organizacji przemysłowych, podejmowali badania nad kulturowym podejściem do zapewnienia bezpieczeństwa, nad całościowym i integralnym ujęciem spraw bezpieczeństwa. Dotychczasowe modele analiz ryzyka i systemy mające zapewnić bezpieczeństwo zostały uzupełnione o warstwę zagadnień związanych z podejściem kulturowym. W ramach tego podejścia człowiek i wszelkie jego relacje z otaczającym środowiskiem rozpatrywane są w kontekście relacji kulturowych, w jakich tenże egzystuje, a będąc podmiotem, tworzy je lub współtworzy.

Odpowiedzialność zakładów w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej

Krzysztof Wójcik

Strona: 56

Niniejszy artykuł ma na celu zaznajomienie Czytelników z możliwymi konsekwencjami karno-administracyjnymi, które mogą spaść na przedsiębiorcę niezależnie od roszczeń cywilnych, posiadania ubezpieczenia na wypadek sytuacji awaryjnych, postępowań dyscyplinarnych wobec pracowników, którzy dopuścili się zaniedbania obowiązków itp.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex