Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Słowo Kluczowe: zapobieganie awariom przemysłowym


Zagrożenie wybuchem pyłów a bezpieczeństwo funkcjonalne

Kazimierz Lebecki

Strona: 16
Dział: Strefy Ex

Zagrożenie wybuchem pyłowym jest uwzględnione w Dyrektywach ATEX i normach zharmonizowanych, jest tam ono jednak potraktowane nieco marginalnie. Tekst zawiera w pierwszej części szczegółową analizę różnic między wybuchowością gazów/par i pyłów; w części drugiej przedstawia metodologię oceny ryzyka wybuchu pyłowego w oparciu o metodologię normy PN-EN 15233 i zasadę ALARP. W artykule przedstawiono metodologię ilościowej oceny ryzyka, która została ukierunkowana głównie na ocenę zagrożenia wybuchem na stanowiskach pracy. Metodologia oparta jest na zasadach bezpieczeństwa funkcjonalnego.

Zasady zarządzania bezpieczeństwem

Po drugie – Cele i wskaźniki

Ireneusz Rogala

Strona: 49

Zarządzanie bezpieczeństwem, definiowane jako świadoma praca nad wszystkimi składnikami ryzyka w celu jego optymalnej redukcji do poziomu dopuszczalnego w sposób trwały, pociąga za sobą konieczność określenia wskaźników, wg których będziemy te zagadnienia oceniać.

Planowane zmiany w Dyrektywie SEVESO II

Paweł Dadasiewicz

Strona: 52

Komisja Europejska prowadziła prace nad zmianami w Dyrektywie od roku 2008 i pod koniec grudnia 2010 roku opublikowała projekt dyrektywy, która zastąpi Seveso II i będzie znana jako Seveso III. Artykuł omawia główne założenia projektu i modyfikacje w stosunku do obowiązującej dyrektywy

Zagrożenie wybuchowe związane ze współspalaniem biomasy i węgla kamiennego w energetyce – wnioski z kontroli przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy

Jacek Czech

Strona: 16
Dział: Strefy Ex

W dniu 24 stycznia 2010 roku miała miejsce tragiczna w skutkach katastrofa w Elektrowni Dolna Odra SA, w wyniku której śmierć poniosła jedna osoba. Katastrofa ta była spowodowana wybuchem pyłu zawierającego mieszaninę biomasy i węgla.

Letnie Seminarium Bezpieczeństwa i Niezawodności w Gdańsku

Ireneusz Rogala

Strona: 76

W dniach od 3 do 9 lipca w Gdańsku odbywała się piąta, jubileuszowa, międzynarodowa Konferencja SSARS – Summer Safety & Reliability Seminars – organizowana przez ESRA (Europejskie Stowarzyszenie Bezpieczeństwa i Niezawodności) i PTBN (Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności) przy współpracy instytucji naukowych i technicznych z Europy.

Konferencja Strefy EX AD’ 2011 – Władysławowo

Ireneusz Rogala

Strona: 83
Dział: Relacje

XIII Konferencja STREFY EX , jako kontynuacja spotkań od tak wielu lat, przyniosła jak zwykle nowe wyzwania.

VIII Międzynarodowe Sympozjum „Zapobieganie i Zwalczanie Wybuchów Przemysłowych”

Kazimierz Lebecki

Strona: 34
Dział: Strefy Ex

W dniach 5–10 września 2010 roku odbyło się w japońskiej Jokohamie VIII Międzynarodowe Sympozjum Zwalczania Wybuchów Przemysłowych – w wersji anglojęzycznej pełna nazwa brzmi: International Symposium on Hazard, Prevention and Mitigation of Industrial Explosions (w skrócie ISHPMIE).

Nowe narzędzia i rozwiązania wspomagające zarządzanie ryzykiem wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, transportowych oraz atmosfer wybuchowych

Jerzy S. Michalik

Strona: 52
Dział: Strefy Ex

W artykule pt. „Zarządzanie bezpieczeństwem w aspekcie przeciwdziałania poważnym awariom. Część 2. Problemy badawcze”, opublikowanym w „Magazynie Ex” nr 1/2008 [1] oraz w publikacjach [2, 3] przedstawiono informacje o podjęciu realizacji siedmiu projektów badawczo- rozwojowych dotyczących doskonalenia narzędzi i systemów bezpieczeństwa w odniesieniu do zagrożeń wystąpienia poważnej awarii oraz atmosfery wybuchowej, w koordynowanym przez CIOP-PIB programie wieloletnim pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, ustanowionym na mocy uchwały Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2007 r., realizowanym w latach 2008–2010. Poniżej przedstawiono najważniejsze wyniki, osiągnięte w rezultacie realizacji prac wykonanych w latach 2008–2010.

VII Konferencja „Zbiorniki, Rurociągi, Instalacje”

Grzegorz Kulczykowski

Strona: 93
Dział: Relacje

Tematem VII Konferencji „Zbiorniki, Rurociągi, Instalacje”, odbywającej się w Krakowie w dniach 12–13 stycznia br., były „Zbiorniki, rurociągi, instalacje – magazynowanie, transfer, dystrybucja mediów w branży paliwowej, chemicznej i energetycznej”. Organizatorzy zaproponowali w tym roku szerszy zakres tematów, kierując ofertę w stronę odbiorców z nowych branż: energetyki i przemysłu chemicznego. Tradycyjnie imprezę organizowały firmy Automatic Systems Engineering, Emerson Process Management oraz Tyco Thermal Control. Pomysł przyniósł dobre efekty – w konferencji wzięło udział blisko dwustu uczestników, wygłoszono dwadzieścia dziewięć interesujących prelekcji.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex