Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Kategoria: Detekcja i pomiary


Kontrola i kalibracja zbiorników przy pomocy metody skanowania laserowego 3D

Tim Lemmon

Strona: 65

Bezpieczeństwo systemów pomiaru napełnienia zbiorników

Mariusz Sypuła

Strona: 56

We wcześniejszych numerach „Magazynu Ex” oraz na konferencjach branżowych przedstawialiśmy nową generację radarowych systemów opomiarowania zbiorników Raptor. Szeroko omawiane były aspekty techniczne oraz kwestie dotyczące bezpieczeństwa. W niniejszym artykule poruszymy sprawy dotyczące bezpieczeństwa funkcjonalnego, skierowanego na ochronę przed przelaniem zbiornika. Wbrew pozorom temat ten jest wciąż aktualny, a dla Użytkownika parametr określający stopień ochrony przed przepełnieniem zbiornika jest nadal istotny. Pokazuje to choćby szeroko omawiana katastrofa w Buncefield, gdzie jedną z przyczyn tak rozległego wypadku był szereg następstw spowodowanych przez brak poprawnej sygnalizacji poziomu maksymalnego produktu, błędne skazanie mechanicznego przetwornika poziomu typu serwo oraz czynniki ludzkie.

Detekcja gazów w zapewnieniu bezpieczeństwa wybuchowego w energetyce

Konrad Ciebień

Strona: 61

Podstawowym zadaniem systemu detekcji jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego. Systemy tego rodzaju pozwalają na uniknięcie niebezpieczeństwa uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń lub całych instalacji technologicznych. Ważny w aspekcie ekonomicznym jest fakt umożliwienia lepszej kontroli jakości i wydajności procesu technologicznego. Odpowiednia ochrona przed zagrożeniami powinna być zastosowana wszędzie tam, gdzie są wykorzystywane substancje niebezpieczne, jak i w miejscach ich składowania.

Elektryczność statyczna a zabezpieczanie zbiorników przed wyciekiem

Jacek Bordziłowski

Strona: 56

Stosowanie tworzyw sztucznych o zbyt niskiej oporności elektrycznej wewnątrz zbiorników paliwowych o pojemności powyżej 2,5 m3 może stanowić poważne zagrożenie pożarowe i wybuchowe i z tego względu, zgodnie z Wymaganiami UDT z listopada 2009 r., musi być kontrolowane przed odbiorem zbiornika.

ENARDO – Technologia przerywaczy płomienia

Rafał Frączek

Strona: 61

Przerywacz płomienia to urządzenie, które pozwala na przepływ gazu, ale zatrzymuje płomień w celu przeciwdziałania powstawaniu pożaru lub wybuchu. Przerywacze płomienia stosuje się w wielu różnych sytuacjach. Osoba odpowiedzialna za dobór przerywaczy musi wiedzieć, w jaki sposób działają te urządzenia, i jakie są ich ograniczenia. Poniższy artykuł stanowi wprowadzenie do technologii i terminologii przerywaczy płomienia oraz dostępnych na rynku typów produktów.

Raptor – nowy system pomiaru na zbiornikach

Mariusz Sypuła

Strona: 63

Rosemount Tank Gauging wprowadził zupełnie nowy system pomiaru na zbiornikach Raptor. System jest otwarty i skalowalny. Cechuje go pełna elastyczność, bardzo wysoki stopień zachowania bezpieczeństwa, także w przypadku wykorzystania technologii bezprzewodowej. System redukuje koszty instalacji i konfiguracji systemu. Można zatem ogłosić wejście nowej technologii, przekraczającej dotychczasowe standardy.

Okresowy przegląd urządzeń pomiarowych na zbiornikach wymagany przez rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 r.

Mariusz Sypuła

Strona: 73

Obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U. Nr 21, poz. 125), wymusza na użytkownikach zbiorników konieczność przeprowadzenia okresowych sprawdzeń urządzeń.

Tensometryczne układy kontroli ilości medium

Tomasz Zubka

Strona: 76

Słowa kluczowe: tensometria zbiornik paliwa
W skrajnych przypadkach, w których występuje problem nierównego usypu, pienienia (amoniak), kontaktu z medium żrącym lub z jego oparami, ciekawą alternatywą staje się technika pomiaru stanu napełnienia zbiornika poprzez pomiar masy – pomiar tensometryczny.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex