Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Słowo Kluczowe: analizy ryzyka


Metodyka oceny ryzyka wybuchowego w programie ExAWZ

Adam S. Markowski, Henryk Pawlak, Marek Pietrzykowski

Strona: 34
Dział: Strefy Ex

Na podstawie przepisów prawa pracodawca zobowiązany jest do podjęcia odpowiednich działań organizacyjnych i technicznych zapobiegających powstawaniu atmosfer wybuchowych, występowaniu efektywnych źródeł zapłonu lub zmniejszających skutki wybuchu. Działania te powinny być poprzedzone analizą i oceną ryzyka wybuchowego. Dotychczas brak było odpowiednich metod i narzędzi ułatwiających pracodawcy to trudne zadanie. W Katedrze Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy Politechniki Łódzkiej opracowano metodykę półilościowej oceny ryzyka wybuchowego i program komputerowy o nazwie ExAWZ .

Dokument Zabezpieczenia przed Wybuchem

Weryfikacja i aktualizacja

Ireneusz Rogala

Strona: 20
Dział: Strefy Ex

Właściwe przygotowanie DZPW może i powinno być elementem wspierającym zarządzanie zadaniami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Należy przyjąć, że w tym celu wprowadzono dyrektywę ATEX USERS [2] i w taki sposób powinien być on traktowany, przygotowany i wprowadzony do praktyki eksploatacyjnej w zakładzie, w którym występują substancje mogące powodować zagrożenie wybuchowe.

Zasady zarządzania bezpieczeństwem. Po trzecie – wielowymiarowość

Ireneusz Rogala

Strona: 61

Zarządzanie bezpieczeństwem z definicji jest świadomą pracą nad wszystkimi składnikami ryzyka w celu jego optymalnej redukcji do poziomu dopuszczalnego w sposób trwały. W tym artykule chcemy się zająć trzema określeniami, jakie pojawiają się w tej definicji. Chodzi o świadomość pracy, wszystkie składniki ryzyka i optymalizację redukcji.

FMEA – analiza przyczyn i skutków błędów/uszkodzeń

Dariusz Wierchoła

Strona: 78
Dział: Nie tylko Ex

Analiza FMEA „oswaja” skomplikowane misje/projekty/wyroby/procesy. Pozwala przyglądać się ryzyku poszczególnych błędów/usterek i krok po kroku i je ograniczać. Jest metodą dedukcyjną i proaktywną, która, wykorzystując wiedzę inżynierów, buduje lepsze/bardziej niezawodne produkty i procesy.

Od intuicji do systemu zarządzania ryzykiem – rola Menedżera ds. ryzyka

Piotr Bieniasz

Strona: 74

Każde przedsiębiorstwo, niezależnie od wielkości, posiada system zarządzania ryzykiem. Różnica polega na organizacji i stopniu sformalizowania metod zarządzania tym ryzykiem. Właściciel prowadzący mikroprzedsiębiorstwo, np. firmę budowlaną, analizując otoczenie i swoje położenie, identyfikuje zagrożenia i ocenia ich wpływ na firmę, szacując ewentualny rozmiar strat w przypadku powstania zagrożenia, a także poddaje pod dyskusję to, w jaki sposób reagować na zaistniałe zagrożenie.

Zasady zarządzania bezpieczeństwem. Po czwarte – Praca zespołowa

Ireneusz Rogala

Strona: 34

Biorąc pod uwagę wielowymiarowość danych i działań w celu optymalnej redukcji ryzyka w sposób trwały, jedynym sposobem poradzenia sobie z tak postawionym zadaniem jest zespołowe podejście do jego wykonania. Sposobów definiowania pracy zespołowej jest wiele i są one zasadniczo skierowane głównie na działania wytwórcze. Tymczasem praca zespołowa w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w znacznej mierze opiera się na podejściu kulturowym. Jak każda praca zespołowa ma ona swój wyznaczony cel ogólny, cele i zadania cząstkowe oraz lidera zespołu i jego członków.

Audyt bezpieczeństwa funkcjonalnego i procesowego w dużych zakładach przemysłu chemicznego

Ireneusz Rogala

Strona: 26

Coraz szybszy rozwój obiektów i systemów produkcyjnych z wieloma węzłami krytycznymi zmusza duże zakłady przemysłu procesowego do wprowadzenia nowoczesnych systemów zarządzania bezpieczeństwem. Jeden z dużych zakładów przemysłu chemicznego zaprosił Dział Ekspertyz firmy ASE do współpracy i przedstawienia propozycji sposobu wykonania takiego systemu. We współpracy z Politechniką Gdańską Dział Ekspertyz ASE zaproponował i zrealizował jako pierwszy krok Audyt wstępny systemu zarządzania bezpieczeństwem procesowym i funkcjonalnym.

Modernizacja instalacji spalania w kotłach elektrowni w celu obniżenia emisji NOx – analiza bezpieczeństwa

Rafał Frączek

Strona: 30

Nowe przepisy ochrony środowiska dotyczące konieczności ograniczenia emisji NO x do atmosfery wymagają od zakładów produkujących energię przeprowadzenia modernizacji instalacji spalania w kotłach. Aby to zrealizować, należy wykonać analizę zagrożeń, a następnie projekt i wdrożenie. Firma ASE wykonała analizę HAZOP dla modernizowanej instalacji w elektrowni w obecności użytkownika, projektanta oraz dostawcy technologii z Niemiec.

Dostosowanie mieszalników do pracy w strefach zagrożonych wybuchem

Grzegorz Orlikowski

Strona: 32

Wprowadzenie w procesie produkcyjnym zmian polegających na zastosowaniu substancji o odmiennych właściwościach lub zmianie parametrów procesowych może skutkować tym, że maszyna będzie pracowała poza zakresem bezpiecznych warunków pracy określonych przez producenta.

ATEX USERS 1999/92/WE – przewodnik zastosowań

Część 1. Podstawy prawne i terminologia

Paweł Wąsowicz

Strona: 19
Dział: Strefy Ex

Artykuł ten nie ma traktować jedynie o formalnym wypełnieniu regulacji prawnych, ale odnosić je do stosowanych praktyk w bardzo zróżnicowanych sektorach polskiego przemysłu i uwzględniać dotychczasowe doświadczenia w tej dziedzinie. Zasadniczym celem jest wyodrębnienie i usystematyzowanie zasad identyfikacji, oceny i minimalizacji zagrożeń wynikających z możliwości wystąpienia atmosfer wybuchowych w przestrzeniach technologicznych.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex