Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Słowo Kluczowe: pyły


VIII Międzynarodowe Sympozjum „Zapobieganie i Zwalczanie Wybuchów Przemysłowych”

Kazimierz Lebecki

Strona: 34
Dział: Strefy Ex

W dniach 5–10 września 2010 roku odbyło się w japońskiej Jokohamie VIII Międzynarodowe Sympozjum Zwalczania Wybuchów Przemysłowych – w wersji anglojęzycznej pełna nazwa brzmi: International Symposium on Hazard, Prevention and Mitigation of Industrial Explosions (w skrócie ISHPMIE).

Kilka zagadnień związanych z zagrożeniem wybuchem pyłu w instalacjach nawęglania i podawania biomasy

Zdzisław Dyduch

Strona: 5
Dział: Strefy Ex

Powszechnie wiadomo, że instalacje nawęglania elektrowni i elektrociepłowni węglowych to miejsca, gdzie występuje zagrożenie wybuchem pyłu. Wprowadzenie w tych zakładach nowego rodzaju paliwa w postaci różnych gatunków biomas spowodowało dodatkowe zróżnicowanie tego zagrożenia i sprawiło, że ocena ryzyka wybuchu pyłu stała się działaniem bardziej złożonym. Artykuł sygnalizuje kilka zagadnień związanych z zagrożeniem wybuchem pyłu w instalacjach nawęglania, jak również w instalacjach podawania biomasy, mających istotny wpływ na to zagrożenie.

Zagrożenie wybuchowe związane ze współspalaniem biomasy i węgla kamiennego w energetyce

Jacek Czech

Strona: 33
Dział: Strefy Ex

Biomasa w energetyce zawodowej stanowi od 2005 roku dodatek do strumienia paliwa podawanego do komór spalania kotłów energetycznych, w których jest wytwarzana energia elektryczna i cieplna. Biomasa wraz z węglem kamiennym lub z węglem brunatnym jest podawana ciągami nawęglania z placów składowych paliwa do zespołów młynowych, w których następuje przygotowanie mieszanki pyłowo-powietrznej – następnie podawanej bezpośrednio do komór spalania kotłów energetycznych.

Ograniczanie zagrożeń pożarowowybuchowych za pomocą systemu mgły wodnej w instalacjach nawęglania elektrowni i elektrociepłowni

Roman Borejczuk

Strona: 36
Dział: Strefy Ex

W tym miejscu chcemy przedstawić system DUSTEX®, który bardzo dobrze sprawdza się na ciągach transportowych i z powodzeniem pozwala ograniczyć jedną z najtrudniejszych emisji, czyli emisję niezorganizowaną. Co więcej, oprócz redukcji zapylenia, mgła wodna, zwiększając nieznacznie i chwilowo wilgotność pyłu, podnosi minimalną energię zapłonu iskrowego w tym rejonie.

Ograniczanie zagrożenia wybuchem w instalacjach współspalania węgla i biomasy w energetyce

Roman Stadnicki

Strona: 6
Dział: Strefy Ex

Wymagania w zakresie ochrony środowiska wymuszają ograniczanie emisji dwutlenku węgla (CO2), tlenku węgla (CO) i dwutlenku siarki (SO2) oraz tlenków azotu (NOX). Najprościej można to osiągnąć, spalając paliwa niepowodujące takich emisji. Do nich należy biomasa pochodzenia rolniczego lub leśnego. Bezpieczne wprowadzenie biomasy do układu nawęglania elektrowni wymaga uwzględnienia jej własności pożarowo-wybuchowych. W tym celu najlepiej dokonać kompleksowej analizy ryzyka wybuchu całej instalacji nawęglania, co zresztą jest przewidziane prawem i jest wykonywane w ramach opracowania dokumentu zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem

Zabezpieczenie urządzeń przemysłowych przed wybuchem – systemy HRD

Grzegorz Orlikowski

Strona: 35
Dział: Strefy Ex

Zabezpieczenie stanowisk pracy przed wybuchem jest jednym z warunków koniecznych do spełnienia wymagań Dyrektywy ATEX 137 przez pracodawcę w celu dostosowania stanowisk pracy. Dyrektywa, jak i stosowne rozporządzenie, określają środki realizacji tego celu. Najbardziej oczywistym sposobem jest zapobieganie: tworzeniu się oraz wystąpieniu zapłonu atmosfery wybuchowej. W rzeczywistości może być to trudne do realizacji w wielu aplikacjach przemysłowych np. w przypadku filtrów czy przenośników kubełkowych. Dlatego, aby spełnić wymagania przepisów prawnych, często niezbędne jest stosowanie dodatkowych urządzeń do minimalizacji skutków lub izolacji wybuchu. Należy zaznaczyć, że wszystkie one powinny być zgodne z inną dyrektywą – ATEX 95.

Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe przeznaczone do pracy w strefach zagrożonych wybuchem pyłów – rozwiązania normalizacyjne

Łukasz Surowy

Strona: 46
Dział: Strefy Ex

Szybki rozwój technologiczny urządzeń przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem powoduje konieczność powstawania nowych, „bardziej dopasowanych” do rodzajów zagrożeń, zabezpieczeń przeciwwybuchowych. Efektem procesu dostosowywania jest szybki rozwój normalizacji i wyodrębnienie wymagań dotyczących urządzeń elektrycznych do stosowania w obecności pyłu palnego, co zrealizowano poprzez serię norm EN 61241. Skutkiem takiego zabiegu jest wprowadzenie nowych rodzajów zabezpieczeń, jak np. ochrona przez obudowę „tD”, wykonanie iskrobezpieczne „iD” czy ochrona za pomocą obudowy hermetyzowanej „mD”. Mimo że wymagania obowiązują już kilka lat, nadal istnieje wiele niedomówień dotyczących zasady działania zabezpieczenia Ex tD czy też różnic pomiędzy iskrobezpieczeństwem Ex i a Ex iD.

Audyt wstępny ATEX instalacji nawęglania w elektrowni

Paweł Wąsowicz

Strona: 24

Przypadki wybuchu w instalacjach nawęglania w elektrowniach sprawiły, że od roku 2010 wiele zakładów produkujących energię zajęło się problemem przystosowania młynów węglowych do bezpiecznego współmielenia biomasy. Wynikało to również z zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy wobec większości elektrowni/elektrociepłowni w Polsce, które nakazywały podjęcie takich działań. Młyn węglowy z założenia nie jest bowiem przygotowany konstrukcyjnie do realizacji procesu mielenia węgla kamiennego zanieczyszczonego w znacznym stopniu materiałem organicznym (biomasą).

Elektryczność statyczna w przemysłowych filtrach powietrza jako czynnik ryzyka wybuchu w instalacji odpylającej

Kazimierz Lebecki, Przemysław Kędzierski, Janina Szanecka

Strona: 10
Dział: Strefy Ex

Wyładowania elektryczności statycznej są zidentyfikowane jako jedne z możliwych źródeł zapłonu potencjalnych różnych mieszanin pyłu z powietrzem. W pracy zbadano właściwości elektrostatyczne jednego z kluczowych elementów instalacji odpylania – filtrów powietrza w odpylaczach przemysłowych. Czy samo występowanie ładunków może spowodować wyładowanie iskrowe, a w konsekwencji niebezpieczny wybuch? Odpowiedź zawiera ten artykuł.

Kiedy iskra nagle przeskoczy

Wypadek w zakładzie syntezy – wyładowanie elektrostatyczne jako powód zapłonu
Strona: 53
Dział: Strefy Ex

To był zwyczajny dzień pracy dla drugiej zmiany w zakładzie syntezy. Od kilku dni tworzono i przetwarzano aktywne składniki pestycydów. Godzinę przed zakończeniem zmiany doszło do zapłonu mieszanki toluenu z powietrzem. Na szczęście wybuch nie nastąpił, powstał jednak pożar, w którym jeden z pracowników ucierpiał z powodu oparzeń. W konsekwencji zakład syntezy został zamknięty na kilka tygodni. Co się wydarzyło?

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex